ป.เอก IE มช. ผุด REMO ล้างผัก ผลไม้ สะอาดได้สูงสุด 99%

นักศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ ( IE ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตเครื่อง REMO นวัตกรรม ADVANDED OXIDATION PROCESS ( AOP ) ล้างสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ ทำความสะอาดได้สูงสุด 99 % นายนรพนธ์ วิเชียรสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เจ้าของโครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลายสารเคมีตกค้างบนผัก และผลไม้สำหรับผู้ส่งออก ผลิตเครื่อง REMO นวัตกรรมชำระล้างสารเคมีในผัก และผลไม้แก่ผู้บริโภคทั้งในครัวเรือน และผู้ส่งออกที่ประสบปัญหาสารเคมี ยาฆ่าแมลง และจุลินทรีย์ตกค้าง ด้วยระบบ Advanced Oxidation Process … Continued

FABLAB CMU จุดไฟฝัน “นวัตกร” สร้างทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งนวัตกรแก่เยาวชนไทย จัดงาน FABLAB CMU เปิดโอกาสแสดงผลงานแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากประธาน คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ โดยนายอัฐพันธุ์ จันทรอินทร์ ผู้บริหาร และจัดการโครงการฯ กล่าวรายงาน อนึ่ง FABLAB CMU ดำเนินงานภายใต้โครงการ FABLAB THAILAND … Continued

ยุค Robotics & Automation กำลังครองโลก วิศวฯ มช. Kick off STEM Education เพาะพันธุ์ต้นกล้าใหม่ให้ “อยู่เป็น” ด้วยศาสตร์วิศวกรรมหุ่นยนต์

Robotics & Automation System คืออะไรกันแน่?อาจเป็นคำถามที่ใครหลายคนตอบว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาทำงานแทนที่มนุษย์ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเสียทีเดียว ความจริงนั้นระบบ หรือ นวัตกรรมข้างต้นมีไว้สนับสนุนการทำงานของมนุษย์ เพื่อเสริมศักยภาพ และคุณภาพการผลิต พร้อมกับลดต้นทุน ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันสูง ของอุตสาหกรรม แม้กระทั่งตลาดของสินค้า หรือบริการแต่ละประเภท ในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมอันสามารถใช้งานจริง ตลอดจนก่อองค์ความรู้ส่งต่อแก่บุคคล เปรียบดั่งการเพาะต้นกล้าพันธุ์ใหม่ให้สามารถอยู่รอดในสภาพดินที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ถือเป็นการปรับตัวก้าวให้ทันสมัยอีกทางหนึ่ง ขณะที่ประเทศไทยมีธงชัยมุ่งหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 คณะรัฐมนตรีเปิดไฟเขียวมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เมื่อเป็นเช่นนี้โครงการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ผ่าน STEM Education ให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเกิดขึ้นด้วยนโยบายมุ่งพัฒนางานวิชาการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตร Robotics & Automation … Continued

นศ. ป.เอก วิศวฯ พลังงาน มช. นำเสนอผลงาน DustBoy เฝ้าระวัง เตือนภัยหมอกควัน คว้ารองอันดับ 1 Oral Presentation งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวฐิฏาพร สุภาษี นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 580651024 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562: เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน: Sustainable PP & P toward Innovation and Health Literacy 4.0 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทวาจา “Oral Presentation”  จากบทความเรื่อง … Continued

วิศวฯ มช. ร่วมจัดนิทรรศการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานนวัตกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันของคณาจารย์ นักวิจัย และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องกรองอากาศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา เครื่องเติมอากาศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร และโครงการประเทศไทย ไร้หมอกควัน (HAZE FREE THAILAND) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นหัวหน้าโครงการ นำเสนอระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและจำนวนจุดเผาไหม้ เพื่อการจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการหมอกควันผ่าน Website (http://www.cmuccdc.org) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 … Continued

วช.จับมือศูนย์บริหารงานวิจัย มช. โดย กลุ่มนักวิจัย Haze Free Thailand เดินหน้าโครงการ “เครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน” แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

เมื่อวันที่ 8–12  ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มนักวิจัยโครงการเครือข่ายประเทศ ไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ หัวหน้าโครงการ และ Prof. Nobutaka Ito ที่ปรึกษาโครงการฯ เดินทางพร้อมทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันเข้าหารือพร้อมจัดกิจกรรม ร่วมกับ 2 ประเทศแรก ในกลุ่มอาเซียน  Number of View :763

เปิดศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนด้านพลังงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน Number of View :728

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน NSC 2018 และ 8 รางวัลอื่น ๆ จากผู้ร่วมประชันทั้งสิ้น 1,837 โครงการ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018 จากผู้ส่งผลงานร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,837 โครงการ ทั้งยังได้รับรางวัล อื่น ๆ อีก 8 รางวัล Number of View :1791

วิศวฯ มช. ต้อนรับนักเรียนโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ “จากตากใบสู่เชียงใหม่ ด้วยใจแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน Number of View :923

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award จาก Marquis Who’s Who, New Jersey ผู้นำด้านข้อมูลชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898  Number of View :2549