รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563โดย นศ.สามารถดาวน์โหลด ประกาศการให้ทุนฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแบบคำขอรับทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และตัวอย่างการกรอก ได้ที่นี่******************************************************************************โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับทุน ดังนี้งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน … Continued

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา จำนวน 12 โครงการ ดังนี้   1.2017 Japanese Business Internship Program ณ University of the Ryukyus (UR) รับสมัครผู้ร้วมโครงการ โดยผู้ได้รับตัดเลือกจะได้รับทุน JASSO 160,000 เยน(แบ่งจ่ายสองครั้ง) Download เอกสาร http://inter.oop.cmu.ac.th และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click 2.AGU International Short Program รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ณ Aoyama Gakuin … Continued

วิศวฯ มช. จับมือ ม.มิเอะ พา นศ.บินลัดฟ้า Workshop ฝึกวิชา ณ แดนปลาดิบ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สองมหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ Mie University ผสานความร่วมมือจัดโครงการ Outbound Mobility แลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น รวม 6 วัน ระหว่าง 24-29 กรกฎาคม 2559 เพื่อเรียนรู้ ผ่าน Workshop หัวข้อ The Young International Workshop on Mechatronics ณ Mie University (MU) เมืองสึ (Tsu) ประเทศญี่ปุ่น   งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. … Continued

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบทุนช่วยเหลือ นักศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนมอบเงินทุนช่วยเหลือ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับ นายวรากร นันทชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย Number of View :497

ประชาสัมพันธ์ LINE Group : Research News เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนวิจัย

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยได้จัดทำ LINE Group ชื่อ  “Research News” โดยในเบื้องต้นงานบริหารงานวิจัยฯ ได้ทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ไลน์ของคณาจารย์บางส่วนที่หน่วยงานมีข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคณาจารย์อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้รับการเชิญ จึงขอความกรุณาคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกใน LINE Group อยู่แล้ว ช่วยเชิญชวนคณาจารย์ที่รู้จักและเป็นสมาชิก LINE เข้ามาเป็นสมาชิก LINE Group นี้ด้วย Number of View :707

[ประชาสัมพันธ์] คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานต่างประเทศ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำ คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อให้การเสนอขอรับทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการเบิกจ่าย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและนำเสนอในระัดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  โดยดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ http://researchs.eng.cmu.ac.th/?name=other&file=oversea ******************************************* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-944176 หรือ Email : researchnews@eng.cmu.ac.th Number of View :651