FABLAB CMU จุดไฟฝัน “นวัตกร” สร้างทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งนวัตกรแก่เยาวชนไทย จัดงาน FABLAB CMU เปิดโอกาสแสดงผลงานแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากประธาน คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ โดยนายอัฐพันธุ์ จันทรอินทร์ ผู้บริหาร และจัดการโครงการฯ กล่าวรายงาน อนึ่ง FABLAB CMU ดำเนินงานภายใต้โครงการ FABLAB THAILAND … Continued

เปิดรับสม้ครน้องๆเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี Number of View :2452

วิศวฯมช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี Number of View :540

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 2555 (Engineering English Summer Program)

สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จ้า สำหรับโครงการ Engineering English Summer Program ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 เชิญร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 2555 (Engineering English Summer Program) Number of View :1118