ISNE PROFICIENCY TEST สำหรับนักเรียน ม.5-6

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ISNE PROFICIENCY TEST: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Algorithm) คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ เลขฐาน การแก้สมการ และอสมการ (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่  13 … Continued