ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ Number of View :1289

วิศวฯ จัดอบรมคณาจารย์ “เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

          คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเสวนาในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มช. จัดโดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป วันที่ 20 มิถุนายน 2557 วิทยากรร่วมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ กรรมการอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร มช. นางวราภรณ์         ตวงวิไล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำเรื่องการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  Number of View :586