“BMEC Road Show 2014” บริการตรวจสุขภาพ ฟรี!

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการชุมชน  “BMEC Road Show 2014 Number of View :564

เทปบันทึกรายงาน ทันเทค (Thai PBS) เกี่ยวกับงานวิจัยจากห้อง Lab CI

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ให้สัมภาษณ์ในรายงาน ทันเทค ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ Thai PBS เกี่ยวกับงานวิจัยจากห้อง Lab CI Number of View :811

ขอแสดงความยินดีักับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) Biomedical Engineering Program Number of View :595

นศ. Bio-Med คว้ารางวัลเสนอผลงานยอดเยี่ยมจาก TRI-U. 2013

 นางสาวกิตติยา ทุ่นศิริ รหัสประจำตัวนักศึกษา 530631902 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม  จากการประชุมวิชาการของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium [TRI-U 2013] Number of View :749