[ประชาสัมพันธ์] คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานต่างประเทศ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำ คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนในการดำเนินการ เพื่อให้การเสนอขอรับทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการเบิกจ่าย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและนำเสนอในระัดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  โดยดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ http://researchs.eng.cmu.ac.th/?name=other&file=oversea ******************************************* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-944176 หรือ Email : researchnews@eng.cmu.ac.th Number of View :519