ผู้บริหารวิศวฯ มช. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.ธรรมศาสตร์

คณผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริการการศึกษา ทั้งปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา  ณ   บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 Number of View :514

ผู้นำนักศึกษาวิศวฯ นำเสนอแผนจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะ

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้นำนักศึกษา นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 Number of View :913

สโมฯวิศวะ ต้อนรับ สโมฯ ม.บูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.พฤทธ์  สกุลช่างสัจจะทัย ,นายกสโมสรนักศึกษา นายสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล พร้อมตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :687