DIY Robot Project เปิดสนามวิศวฯ มช. ประลองการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DIY Robot Project  ครั้งที่ 1 (1st DRP) ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาตามที่กำหนด ตลอดจนฝึกการทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นอันเป็นทักษะจำเป็นสำหรับวิศวกร Number of View :2417

แข่งออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม RDC 2014 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัททิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และศูนย์การค้าดิจิตอลเกตเวย์ ขอเชิญร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักศึกษาจากเขตภาคเหนือ ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Robot Design Contest 2014 : RDC2014) ภายใต้แนวคิดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม / สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจที่ดี  ในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ … Continued