FABLAB CMU จุดไฟฝัน “นวัตกร” สร้างทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะแห่งนวัตกรแก่เยาวชนไทย จัดงาน FABLAB CMU เปิดโอกาสแสดงผลงานแก่นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากประธาน คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ โดยนายอัฐพันธุ์ จันทรอินทร์ ผู้บริหาร และจัดการโครงการฯ กล่าวรายงาน อนึ่ง FABLAB CMU ดำเนินงานภายใต้โครงการ FABLAB THAILAND … Continued

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน NSC 2018 และ 8 รางวัลอื่น ๆ จากผู้ร่วมประชันทั้งสิ้น 1,837 โครงการ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018 จากผู้ส่งผลงานร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,837 โครงการ ทั้งยังได้รับรางวัล อื่น ๆ อีก 8 รางวัล Number of View :1931