คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานด้าน ABET

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :1029

การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการนำเอาระบบมาตรฐาน ISO มาใช้ในการบริหารและการจัดการในสำนักงานคณะฯ Number of View :712

วิศวฯจัดบรรยายพิเศษ สมเด็จพระราชินีฯ กับการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ นำโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการฯ จัดการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Number of View :552