วิศวฯ มช.จัดอบรมการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ประสบการณ์จากภาคเอกชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯจัดการอบรม “การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา : ประสบการณ์จากภาคเอกชน” แก่บุคลากรสายบริหารวิชาการ สายวิชาการ รวมถึงผู้บริหารสายสนับสนุน ได้แก่ เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างาน Number of View :1333

วิศวฯ มช. จัดเสวนา share & learn 21st century for engineering

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา “share & learn 21st century for engineering” พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) การเสวนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการกลยุทธ์ “โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ  มีองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 อันเป็นไปตามนโยบายของ มช. ที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะแหงอนาคตใหม (21st Century Skills) เปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ต่อไป “share & learn 21st century for engineering” ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร … Continued

“งานได้ผล คนเป็นสุข” สัมมนาพัฒนาบุคลากรรั้วช้างเหล็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะฯ “งานได้ผล คนเป็นสุข” เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์เชิงบวกทั้งกลุ่มองค์กร ร่วมเรียนรู้ ทำงานอย่างเป็นสุข ซึ่งนำไปสู่การบริการที่ดี มีทั้งประสิทธิภาพและความสุขไปพร้อมกัน โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “องค์กรดี มีความสุข” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ซึ่งวิทยากร คือ คุณมโนรมภ์ สินธพอาชากุล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังจะมีกิจกรรมตามโครงการนี้อีกครั้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ Number of View :721

วิศวฯ จัดกิจกรรมผ่อนคลายและพลังบำบัด

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพของบุคลากร กิจกรรมผ่อนคลายและพลังบำบัดเพื่อชีวิตที่ยืนยาว โดยวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.เทียม ศรีคำจักร ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับ “ความเครียด” การผ่อนคลาย และพลังชีวิต เรียนรู้การจัดท่าทางของร่างกายในอิริยาบถที่ถูกต้อง เทคนิคการหายใจ การยืดคลายกล้ามเนื้อและกายสัมผัสตามแนวโยคะ และปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อความผ่อนคลายและเสริมพลังชีวิต วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=933 Number of View :510

วิศวฯจัดอบรมการจัดทำโครงการด้วย Microsoft Project

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Project ตามโครงการแผนกลยุทธ์ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์จริงในการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยมี อ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :595