วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะดูงานนายร้อย จปร.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับข้าราชการและนักเรียน  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ ประธานในการต้อนรับคือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยะวิริยะ  โดยเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :417

Engineering Career Day 2012 ตลาดนัดจัดหางานบริการว่าที่บัณฑิต มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดงาน Engineering Career Day 2012 เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/55 นี้ ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการรับนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าสู่วิชาชีพ หรือเพื่อให้คำแนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาอ่างแก้ว ประธานเปิดงาน คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจาก 39 บริษัท และ 15 สถาบันการศึกษา มาเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะได้สมัครงานในสายงานที่ตนสนใจ   Number of View :510

วิศวฯเครื่องกล (inter) และ Bio-med แสดงผลงานในงาน International Day

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ มช. และศูนย์บริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomed) ร่วมจัดบูธกิจกรรมแสดงผลงานและนวัตกรรม ในวัน International Day ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 Number of View :378

B-Square & Dinner talk รวมศิษย์เก่า พบเหล่าศิษย์ปัจจุบัน ปันประสบการณ์สายงานวิศวฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม B-SQURE อบรมแนะแนวทางในการทำงานสายวิศวกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 และงาน Dinner talk บรรยายพิเศษ “AEC….วิกฤติหรือโอกาสของวิศวกรไทย?” รวมศิษย์เก่าจากรุ่นต่าง ๆ ในสายงานวิศวกรรม มาพบปะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 Number of View :393

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :307

นักศึกษาวิศวฯ รับทุนจากมูลนิธิบุญศิริ

ประธานกรรมการมูลนิธิบุญศิริ นายไพบูลย์ ศรีวารีรัตน์  มอบทุนการศึกษาแ นางสาววรรณวิมล  ม่วงบำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องประชุมงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในการรับมอบทุนดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม 2555 Number of View :484

วิศวฯ รักสุขภาพ ..ใส่ใจสุขภาพกาย กับกายภาพบำบัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการวิศวฯ รักสุขภาพ เรื่อง “ใส่ใจสุขภาพกาย กับกายภาพบำบัด” เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนมีความรู้เรื่องวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :286

เพิ่มพูนความรู้บุคลากรงานบริการการศึกษา วิศวฯ มช.

งานบริการการศึกษา และ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้บุคคลากรงานบริการการศึกษา” ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือคุณณัฐกรณ์ แดงสกุล บรรยายเรื่อง “บริการอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า” พร้อมมีการเสวนาถึงแนวทางการพัฒนางาน ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ  โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาควิชาฯ  และส่วนงานต่างๆภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น Number of View :378

วิศวฯ มช. เข้ารับการตรวจประเมิน CMU-QA

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะฯ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป  โดยคณะกรรมการ คือ รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ ,รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ม.นเรศวร ,รศ.ดร.วีระพงษ์ แสงชูโต อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ อ.วิทูร สินศิริเชวง อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน Number of View :419

วิศวฯ มช. ต้อนรับเครือข่าย พสวท. ภาคเหนือตอนบน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับฟังการบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าศึกษาดูงานวิจัยและผลงานที่น่าสนใจของภาควิชาต่าง ๆ เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น Number of View :290