ผู้บริหารวิศวฯ มช. แสดงความยินดีกับ ขรก.ดีเด่น

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิติกรณ์ วงค์ชัย ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2554 ณ หอเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 Number of View :365

บุคลากรวิศวฯ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการฯ ดีเด่น

นายนิติกรณ์ วงค์ชัย ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2554 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจำนวนสองคนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อ และเดินทางไปร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555   Number of View :341

วิศวฯ ต้อนรับคณะนักเรียน RAC ขอนแก่นและเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่เข้าร่วมโครงการ Summer Camp in CMU จากศูนย์วิชาการ RAC สาขาขอนแก่น และเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนใน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2555  เวลา08.30 – 12.00 น. Number of View :264

วิศวฯ จัดตรวจ IQA ติดตามผลการดำเนินงานภายใน

คณะวิศวฯ มช. จัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ติดตามการดำเนินงาน ตรวจหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2555  เวลา 08.45-16.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายในคณะ โดยให้บุคลากรที่ได้รับการเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นคณะกรรมการ สลับกันตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนงานอื่น ๆ ที่ตนเองไม่ได้สังกัด เพื่อให้คณะฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ISO … Continued

วิศวะ มช. รักสุขภาพ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา รวมจำนวนกว่า 60 คน ทำกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ในโครงการวิศวฯ รักสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงนักศึกษามีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ทั้งยังเป็นการลดมลภาวะ จากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ ไปยังอ่างแก้ว ศาลาธรรม สำนักงานอธิการบดี และกลับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ พลชัย รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และด้านกายภาพ … Continued