คณบดี “ณัฐ” พาบุคลากรวิศวฯ เปิดโลกทัศน์นอกสถานที่

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ นำผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 80 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ในการทำงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการ จากแผนสู่การปฏิบัติตามแนวนโยบาย เมื่อวันที่ 25 – 28 เมษายน 2556 การเดินทางในวันแรก ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการ พร้อมพบปะผู้บริหาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสายงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม หลังจากนั้นจึงไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม แบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้างาน เข้าพบปะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ … Continued

วิศวฯ เชิงดอย เข้าดูงานมหิดลศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) วันที่ 25 เมษายน 2556 Number of View :370

รศ. วิศวฯเครื่องกล รับรางวัล SEARCAAssoc.Prof.Nakorn Tippayawong from Mechanical Engineering Department was award SEARCA

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ระดับภูมิภาค SEARCA Regional Professorial Chair award จาก SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) : Southeast Asian Regional Center for Graduate Study Research in Agriculture (SEARCA) College, Philippines โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ได้มอบช่อดอกไม่แสดงความยินดี … Continued