วิศวฯ เดินหน้า Road Show แนะแนว เผยแพร่หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษา เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่โรงเรียน (Road Show) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้ข้อแนะนำเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ช่องทางการรับเข้า รวมไปจนถึงทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุน “วิศวฯสู่ชุมชน” ที่เปิดโอกาสแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี แต่ฐานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวย กิจกรรม Road Show นี้ จะมีไปตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา จะเดินทางไปให้ข้อมูลตามโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแรกเริ่มจากช่วงวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จากนั้นจะแบ่งสายไปยัง จ.เชียงราย ,เพชรบูรณ์ ,อุตรดิตถ์  ,พิษณุโลก และกำแพงเพชรต่อไป … Continued

วิศวฯ สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาวัดผาลาด

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557 เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.49 น. ณ วัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ Number of View :433

ผู้แทนผู้บริหารวิศวฯ ร่วมยินดีในพิธีเปิดศูนย์ PET/CT & Cyclotron

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณยดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในโอกาสเปิดศูนย์ PET/CT & Cyclotron วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา Number of View :616

Powerthink ทีม นศ. EE แข่ง Go Green in the City 2014 คว้าแชมป์ระดับประเทศ

ทีม Powerthink ประกอบด้วย นางสาวพัทธมน เล็กมณี และ นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปรางค์ศรีทอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ และ อ.จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์แนวคิดในการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเพื่อเมืองสีเขียว Go Green in the City 2014 ระดับประเทศ จัดโดยบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย รวม 14 ทีม เมื่อวันที่ … Continued

วิศวฯจัดอบรมระบบ ISO กับการบริหารความเสี่ยง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO กับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.อภิชาติ โสภาแดง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและอดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :395