B-Square & Dinner talk รวมศิษย์เก่า พบเหล่าศิษย์ปัจจุบัน ปันประสบการณ์สายงานวิศวฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม B-SQURE อบรมแนะแนวทางในการทำงานสายวิศวกรรมแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 และงาน Dinner talk บรรยายพิเศษ “AEC….วิกฤติหรือโอกาสของวิศวกรไทย?” รวมศิษย์เก่าจากรุ่นต่าง ๆ ในสายงานวิศวกรรม มาพบปะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 Number of View :393

วิศวฯ รักสุขภาพ ..ใส่ใจสุขภาพกาย กับกายภาพบำบัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการวิศวฯ รักสุขภาพ เรื่อง “ใส่ใจสุขภาพกาย กับกายภาพบำบัด” เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนมีความรู้เรื่องวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :286

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวฯ มช.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2555 ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “แนะนำนักศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์  โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ในคณะฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 Number of View :364

เพิ่มพูนความรู้บุคลากรงานบริการการศึกษา วิศวฯ มช.

งานบริการการศึกษา และ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้บุคคลากรงานบริการการศึกษา” ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือคุณณัฐกรณ์ แดงสกุล บรรยายเรื่อง “บริการอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า” พร้อมมีการเสวนาถึงแนวทางการพัฒนางาน ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ  โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่จากภาควิชาฯ  และส่วนงานต่างๆภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น Number of View :378

E-learning Workshop by IT Division, Faculty of EngineeringIT วิศวฯ มช. จัดอบรม E-Learning KC-MOODLE ในการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใน การใช้ระบบ E-Learning (KC-Moodle) ในการเรียนการสอน วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. E-learning Workshop for lecturers and staffs related to e-learning (KC-Moodle) in teaching on Thursday 31st May, 2012 from 09.00 – 12.00 am. at Computer … Continued

วิศวฯ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและพัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดอบรม การประชุมวิชาการ และการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงาน ในคณะวิศวกรรมศาสตร์” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทบทวนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นประธานเปิดงาน ส่วนผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้บรรยายและชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติและระเบียบด้านการเงินและด้านการพัสดุ … Continued

ASEAN Engineering Summit cooperated with 4 networks to ASEANASEAN Engineering Summit 2012 ;วิศวฯ จับมือ 4 เครือข่าย พร้อมเข้าสู่ ASEAN

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียนจากประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา จีน และมาเลเซีย ได้แก่ Bogor Agricultural University, Institute of Technology of Cambodia, Jiangsu University, National University of Laos และ The University of Nottingham Malaysia Campus  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการASEAN Engineering Summit 2012 Research Administration, Academic Services and International Relations, Faculty of Engineering, … Continued

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” ให้เเก่บุคลากร ของการประปานครหลวง ระดับผู้อำนวยการกองคลัง หรือเทียบเท่า เเละได้เข้าศึกษาดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เเละ หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร RTT เวลา 14.30 – 17.30 น. โดยมี รศ.ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร รอง คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ เเละมี รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เเละ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดีเป็นวิทยากร Number of View … Continued

วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”

วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”       งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 “การพัฒนาระบบเพื่อการประกันคุณภาพในการวิจัยและการศึกษา : Systems for Quality Assurance in Research and Education-SQUARE” ให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และความเข้าใจในระบบมาตรฐานที่ตรงกัน ตลอดจนเพื่อสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ตามระบบมาตรฐาน ISO กำหนด โดยมีอาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริพเพิล-เอ ควอลิตี้ เซนเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มกราคม … Continued