ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้กรุณาประสานให้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาของโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัช พระบรมราโชวาท พระราชดำริมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ และศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชนตามรอยพระราชดำริ ได้กรุณาประสานให้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในการนี้ คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลเอกสุทัศน์ จารุมณี และ พลตรีคณเดช พงศบางโพธิ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย Number of … Continued

เชิญร่วมมหกรรมจัดหางาน Engineering Career Day 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2020 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหกรรมจัดหางาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้มาพบปะผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน รวมไปถึง สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ และการศึกษาต่อต่างประเทศ Number of View :303