วิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ศิลปากร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน  โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมส่วนงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ระบบงานด้านการประกันคุณภาพ  งานด้านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา งานบริหารทั่วไป งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 //ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=630 Number of View :717