ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กำพล วรดิษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) ผลงานทางวิชาการ ลำดับ ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน 1 ผลงานวิจัย On Capacity Bound of Opportunistic Cooperative Diversity .2553, The 12th IEEE International Conference on Communication and Technology (IEEE ICCT 2010) ประเทศจีน, 4 หน้า 2 ผลงานวิจัย … Continued

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “๑๑๑ ปี แห่งการประสานสองอาณาจักรโดยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี”

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “๑๑๑ ปี แห่งการประสานสองอาณาจักรโดยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงานบรรยายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร การบรรยายในครั้งนี้ได้กล่าวถึงงานบูรณซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน ปีพ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในเชิง วิศวกรรมศาตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ล้านนา มารวมกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่และพระเทวี ที่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๒ Number of … Continued

กำหนดการภายในคณะฯ กิจกรรม “ธงเกียร์ปลิวไสว” ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าพบปะ และรับประทานอาหารร่วมก้นกับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน โดย เปลี่ยนสถานที่จากศาลาอ่างแก้ว เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่” ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ และขอความร่วมมือนักศึกษาเก่าทำใจให้ผ่องใส งดการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ให้ความรู้่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการเรียนและการทำงาน กับนักศึกษารุ่นน้อง ในกิจกรรมพบสายรหัส เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป โปรดเข้าร่วมตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยหรือกำบังหน้า (Faceshield) ระหว่างร่วมกิจกรรม และขอความร่วมงานผู้ที่มีอาการป่วยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง งดเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ Number of View :96

กำหนดการ กิจกรรม “ธงเกียร์ปลิวไสว” ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำนักศึกษาใหม่เข้าสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ และผ่านการรายงานสุขภาพตลอด 14 วัน ร่วมขบวนนมัสการพระธาตุฯ​ ตามกำหนดการดังแนบ ผู้ที่นำพาหนะส่วนตัวมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำเข้าสู่มหาวิทยาลัยทางประตูหลังมหาวิทยาลัย และสามารถจอดรถ ณ ​พื้นที่จอดรถหน้ามหาวิทยาลัย รอบสำนักอธิการบดี หรือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และขอความร่วมมือล็อครถของท่านให้เรียบร้อย ไม่ทิ้งของมีค่าในรถ​ ขอความร่วมมือรักษาระยะห่างระหว่างเดิน สวมหน้ากากอนามัยตามความจำเป็น และเตรียมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นอื่น เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ พกติดตัวไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง ในขากลับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดรถโดยสารให้ทุกท่านไว้ ณ​ บริเวณบ้นไดพระธาตุดอยสุเทพ ของดรวมกลุ่มถ่ายรูปที่บันไดพระธาตุตอยสุเทพ และรับการประสานแนวปฏิบัติจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อให้การขึ้นรถสามารถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิผล โดยรถจะส่งทุกท่าน ณ​ ศาลาอ่างแก้วเท่านั้น เนื่องจากต้องรีบกลับไปรับนักศึกษาคณะอื่นๆ จากวัดพระธาตุตอยสุเทพ Number of View :60

เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าเกียรติยศ กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนรุ่นนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นละ 2 ท่าน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบห้าสิบปี และเชิดชุนักศึกษาเก่าเกียรติยศ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ ขออภัยไม่สามารถจัดสถานที่รับรองผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่และมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ อันจะประกาศให้ทราบต่อไป Number of View :84

เชิญร่วมกิจกรรมนายช่างคืนสู่เหย้าพบน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กิจกรรมนายช่างคืนสู่เหย้าพบน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563ณ ลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :90

เชิญร่วมพิธีสมโภชและสักการะองค์พระวิษณุกรรม วาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีสมโภชและสักการะองค์พระวิษณุกรรมวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :131

เปิดบ้านช้างเหล็กต้อนรับคณะดูงานบดินทรเดชาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง ให้การต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โครงการห้องเรียนเฉพาะ (Integrative Learning Program) ศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ให้ได้รับความรู้ในสถานที่จริง  โดยได้แบ่งกลุ่มเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. Number of View :164