นศ. ป.เอก วิศวฯ ไฟฟ้า มช. คว้า Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2020

นายจิรศักดิ์ เหล่าวาณิชวัฒนา นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Probabilistic Power Flow Analysis Based on Low Rank Approximation and Principle Component Analysis” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2020) จัดโดยสมาคมวิชาการทางไฟฟ้า … Continued

เปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2020

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเป็นคณะกรรมการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2020 International Conference on power, Energy and Innovations: ICPEI วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดโดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand): EEAAT ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร IEEE-PES และ IEEE Thailand … Continued

วิศวฯ มช. จัดอบรมบริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริการงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการอบรม “บริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะดังกล่าว และบริหารจัดการในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข พร้อมก่อเกิดความสำเร็จแก่องค์กร ซึ่งโครงการ ฯ เกิดขึ้นจากที่คณะฯ ตระหนักเรื่องสุขภาพจิตอันเป็นสุขของบุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา ประธานเปิดงาน คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร วิทยากร ได้แก่ ดร.เพยาว์ รื่นรวย นักจิตวิทยาการปรึกษา บริษัท Helping-U Co., Ltd โดยมีคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องดอยหลวง – … Continued

เชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานด้วยการพิมพ์ 3 มิติ (Computer Aided Design and Rapid Prototyping)

กำหนดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบชิ้นงานและการผลิตชิ้นงานด้วยการพิมพ์ 3 มิติ (Computer Aided Design and Rapid Prototyping) วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 09.00-09.10 น.  กล่าวเปิดการอบรม โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 09.10-10.30 น.  อบรมการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบเรซิน 10.30-10.40 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 10.40-12.00 น.  อบรมการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบเรซิน (ต่อ) 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.30 น.  การสร้างแบบจำลองชิ้นงานประกอบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS 14.30-14.40 … Continued

บรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน”

ศ.คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทางวิศวกรรมโยธา ในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน” โดยมี คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมือวันที่ ๓ กย. ๒๕๖๓ ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติบันทึกข้อคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับเผยแพร่ในงานบรรยายด้วย การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ Number of View :471