ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการบวนวิชา และอาจารย์ ในระบบ CMU – SIS

ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินการบวนวิชา และประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU – SIS ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ช่องทางการประเมิน : http://sis.cmu.ac.th Number of View :141

นศ. ป.เอก วิศวฯ ไฟฟ้า มช. คว้า Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2020

นายจิรศักดิ์ เหล่าวาณิชวัฒนา นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Probabilistic Power Flow Analysis Based on Low Rank Approximation and Principle Component Analysis” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 International conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2020) จัดโดยสมาคมวิชาการทางไฟฟ้า … Continued

เปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICPEI 2020

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเป็นคณะกรรมการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2020 International Conference on power, Energy and Innovations: ICPEI วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดโดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand): EEAAT ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร IEEE-PES และ IEEE Thailand … Continued

[ATTENTION PLEASE!] ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพบปะคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อรับฟังความเห็นในการสรรหาคณบดี

พรุ่งนี้แล้ว!!!! ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมพบปะคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อรับฟังความเห็นในการสรรหาคณบดี ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯ โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในคณะที่ไม่ใช่คณาจารย์ Number of View :147

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

การรับสมัครผู้ประสงค์จะให้คณะกรรมการสรรหาประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 ณ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 หรือส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail : position.cmuhr@gmail.com คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คุณสมบัติทั่วไป (1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ หรือ เป็นข้าราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัย หากเป็นข้าราชการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ (2) เป็นบุคคลภายนอกแต่เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว จะต้องเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และจัดทำสัญญาจ้าง โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่ง และ (3) ได้ทำการสอน หรือ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในมหาวิทยาลัย … Continued

เชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล “นักศึกษาเก่าเกียรติยศ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล“นักศึกษาเก่าเกียรติยศ” Lifetime Achievement Award เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขั้นตอนการเสนอชื่อของผู้แทนรุ่นนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รุ่นที่ 1-47 หารือภายในรุ่นเพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ Download file แบบฟอร์มเสนอชื่อที่ https://cmu.to/K8zFe เตรียมข้อมูลกรอกในแบบฟอร์มเสนอชื่อ ขอ Log-in และ Password จากสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เสนอชื่อทางลับ on-line ที่ https://mail.eng.cmu.ac.thโดยใช้ Log-in และ Password สำหรับมูลนิธินักศึกษาเก่า / สมาคมนักศึกษาเก่า / … Continued

วิศวฯ มช. จัดอบรมบริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริการงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการอบรม “บริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะดังกล่าว และบริหารจัดการในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข พร้อมก่อเกิดความสำเร็จแก่องค์กร ซึ่งโครงการ ฯ เกิดขึ้นจากที่คณะฯ ตระหนักเรื่องสุขภาพจิตอันเป็นสุขของบุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา ประธานเปิดงาน คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร วิทยากร ได้แก่ ดร.เพยาว์ รื่นรวย นักจิตวิทยาการปรึกษา บริษัท Helping-U Co., Ltd โดยมีคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องดอยหลวง – … Continued

บ้านช้างเหล็กจัดงาน 2563 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” พิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ปี 63

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2563“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน”เพื่อแสดงมุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานด้วยดีจวบจนครบวาระของชีวิตงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องฮวดไช้ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ  อัจฉริยวิริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายประเสริฐ  สุวรรณปัญญา งานบริหารทั่วไป นายจรัล  ดาวเลิศ … Continued

วิศวฯ + แพทย์ มช.ผสานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) เปิดโปรแกรมผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร 2 ปริญญา, เรียน 7 ปี)

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ การแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” (หลักสูตร 2 ปริญญา, เรียน 7 ปี) วิทยากรโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. และรศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค … Continued