นศ. ป. โท วิศวกรรมพลังงาน ได้รางวัลชมเชยระดับชาติ งานแข่งขันนวัตกรรมด้านพลังงาน

นักศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ ได้รับโลห์เกียรติยศ และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดคือ “EcoDesign of Green Charcoal from Coffee Waste” Number of View :1141

ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2552 จาก วช.

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ” การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของการดำเนินการในโซ่อุปทานระหว่างประเทศ และการพัฒนาปรับรูปแบบการประเมินโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับอุตสา หกรรมในประเทศไทย “ โดย ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ในการขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 Number of View :816

ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member จาก IEEE

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member ของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการและวิชาชีพชั้นนำของโลกที่มีสมาชิกเกือบสี่แสนคนจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก Number of View :1344