นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011 โดยผลงานระบบเช็คชื่อผ่าน RFID ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ National Software Contest 2011 ในหมวดโปรแกรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน Thailand ICT Contest Festival 2011 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ Number of View :839

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้นำผลงานการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” คว้ารางวัลระดับดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล จำนวน 250,000 บาท   และนำผลการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” Number of View :864

นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010 ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 5 คว้าเงินสด 100,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ Number of View :723

อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2553 บริษัท Google Inc. อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย แก่อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board: A platform for open-source, low-cost, educational robotics, scientific experimentation and environmental sensing. Number of View :1814

นศ. ป. โท วิศวกรรมพลังงาน ได้รางวัลชมเชยระดับชาติ งานแข่งขันนวัตกรรมด้านพลังงาน

นักศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ ได้รับโลห์เกียรติยศ และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดคือ “EcoDesign of Green Charcoal from Coffee Waste” Number of View :1091

ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2552 จาก วช.

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ” การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของการดำเนินการในโซ่อุปทานระหว่างประเทศ และการพัฒนาปรับรูปแบบการประเมินโซ่อุปทานให้เหมาะสมกับอุตสา หกรรมในประเทศไทย “ โดย ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ในการขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 Number of View :762

ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member จาก IEEE

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member ของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการและวิชาชีพชั้นนำของโลกที่มีสมาชิกเกือบสี่แสนคนจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก Number of View :1264