วิศวฯ แสดงความยินดี วันสถาปนาสาธิตฯ มช.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร พร้อมด้วยเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางพรรณี โศจิธรรมพร และตัวแทนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 44 ปี วันสถาปนา และพิธีเปิดอาคารศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. Number of View :268

E-learning Workshop by IT Division, Faculty of EngineeringIT วิศวฯ มช. จัดอบรม E-Learning KC-MOODLE ในการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใน การใช้ระบบ E-Learning (KC-Moodle) ในการเรียนการสอน วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. E-learning Workshop for lecturers and staffs related to e-learning (KC-Moodle) in teaching on Thursday 31st May, 2012 from 09.00 – 12.00 am. at Computer … Continued

วิศวฯ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและพัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยงานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดอบรม การประชุมวิชาการ และการจัดกิจกรรมแก่หน่วยงาน ในคณะวิศวกรรมศาสตร์” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทบทวนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นประธานเปิดงาน ส่วนผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้บรรยายและชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติและระเบียบด้านการเงินและด้านการพัสดุ … Continued

ASEAN Engineering Summit cooperated with 4 networks to ASEANASEAN Engineering Summit 2012 ;วิศวฯ จับมือ 4 เครือข่าย พร้อมเข้าสู่ ASEAN

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียนจากประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา จีน และมาเลเซีย ได้แก่ Bogor Agricultural University, Institute of Technology of Cambodia, Jiangsu University, National University of Laos และ The University of Nottingham Malaysia Campus  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการASEAN Engineering Summit 2012 Research Administration, Academic Services and International Relations, Faculty of Engineering, … Continued

ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ วิศวฯ มช. ปฐมนิเทศ นศ.รหัส 55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 722 คน เพื่อต้อนรับ ให้โอวาท และให้นักศึกษารหัส 55 ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อรับทราบรายละเอียด ขั้นตอน รวมถึงระเบียบวิธีในการลงทะเบียนกระบวนวิชา เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :518

กิจกรรมรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2555

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 ณ สถาณีรถไฟ หัวลำโพง – ลพบุรี – นครสวรรค์ – พิษณุโลก – เชียงใหม่ Number of View :359

Best Technique Team Championship Award from TPAทีมแข่ง TPA วิศวฯ มช. คว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์แชร์บอล ปี 2555

ทีมนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายกลไก ใจบุญ  นายวิศรุต อัจฉริยวิริยะ  นายธนากร คันธา  นายธนากร พรหมเสน  นายธีรศักดิ์ สุยะตา  และ นายชลธิศ พึ่งสมวงศ์ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี The team with members of Mr. Konkai Chaiboon, Mr. Witsaroot Atchariyawiriya, Mr. Thanakorn Khantha, Mr. Thanakorn Phromsen Mr. Theerasak Suyata and Mr. … Continued

วิศวฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก สทป.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงแนวทางบริหารจัดการองค์ความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕5 เวลา 14.00 – 16.0๐ น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ Number of View :260

วิศวฯ ต้อนรับคณะนักเรียน RAC เชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์วิชาการ RAC สาขาเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับฟังบรรยายแนะแนวทางปฏิบัติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555  เวลา 10.00  – 12.00 น. Number of View :357

วิศวฯ มช. จัดพิธี รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีดีงาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ โดยเริ่มจากในช่วงเช้านิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา และ แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะฯ และผู้ร่วมงานทุกท่าน หลังจากนั้นจึงได้เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสูมาคารวะ รวมถึงของดำหัว อันได้แก่ น้ำขมิ้น ส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ทำการรดน้ำดำหัวขอขมา พร้อมรับพรจากผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันลาบเมือง โดยบุคลากรภายในสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 ทีม รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีมจากงานนโยบายและแผนฯ ส่วนในช่วงบ่าย คณบดี รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปยังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี … Continued