วิศวฯ คอมพิวเตอร์จัดอบรมพัฒนา Web. ด้วย WordPress

. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัด โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress  แก่บุคคลทั่วไป ผู้ที่ธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเอง และประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กรของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์มาก่อน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา Number of View :454

วิศวฯ จัดอบรมคณาจารย์ “เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

          คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเสวนาในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ มช. จัดโดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป วันที่ 20 มิถุนายน 2557 วิทยากรร่วมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ กรรมการอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร มช. นางวราภรณ์         ตวงวิไล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำเรื่องการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  Number of View :596

วิศวฯมช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ”

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมการอบแห้ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำโดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ.2557 Number of View :579

ศูนย์บริการวิศวกรรมเปิดอบรม ผลกระทบ AEC

ผศ.ดร. ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)ให้เกียรติเปิดงาน โครงการอบรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ“ผลกระทบการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีต่อมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ กับการคำนวณต้นทุนการก่อสร้าง การใช้งาน การทดสอบ  การเลือกใช้และการบำรุงรักษาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ” ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดโดย องค์กรแม่ข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) โดย ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการอบรมเชิงวิชาชีพ “ผลกระทบการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีต่อมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ กับการคำนวณต้นทุนการก่อสร้าง … Continued

เชิญร่วมโครงการ E-Comm for Interns คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับนักศึกษาที่จะฝึกงาน ปีการศึกษา 2556

เพิ่มทักษะในการพูดและฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับการทำงาน และการไปฝึกงานบริษัทชั้นนำ  เช่น บ.มิตซูบิชิ , บ.ไทยโอบายาชิ , บ.เชฟรอน ปตท , SCG , บ.มิชลินประเทศไทยฯลฯ ได้รับสิทธิการคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศฯ รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่  3 ขึ้นไป กิจกรรมเน้น การพูด และฟังภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน เรียนทุกวันอังคาร , พฤหัส  เวลา  18.00 – 19.30 น (14 ม.ค. – 13 ก.พ. 57) Number of View … Continued

อบรมการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค Mind Map โดยโปรแกรม Xmind

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น หัวข้อการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค Mind Map โดยโปรแกรม Xmind ให้กับหัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างานจากทุกส่วนงานภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 วิทยากร คือ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการจัดกระบวนการความคิด และนำไปสู่การต่อยอดสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการวางแผนความคิดที่มีระบบระเบียบ Number of View :594

วิศวฯจัดอบรมการจัดทำโครงการด้วย Microsoft Project

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Project ตามโครงการแผนกลยุทธ์ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์จริงในการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยมี อ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :586