Singapore Polytechnic ประเทศสิงค์โปร์ เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.เข้าร่วมโครงการ (ROK) Cooperation Fund

Singapore Polytechnic ประเทศสิงค์โปร์ ประขาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ ASEAN-Republic of Korea (ROK) Cooperation Fund ในระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2019 (10 วัน) เพื่อทำกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Teaching and Learning Framework ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่แนบมานี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครมายังนางสาวกรทิพย์ ชัยยานนท์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 28 … Continued

รับสมัครนักศึกษา วิศวฯ มช. ร่วมโครงการ International Internship Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อร่วมโครงการ ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (International Internship Program)  ระยะเวลาประมาณ 8 weeks Number of View :1388

ทุนการศึกษาสำหรับไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำบทความทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา ไปนำเสนอผลงานหน้าชั้น (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS Number of View :923

ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยเปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการตลอดปีงบประมาณ พิจารณาทุกเดือน โดยส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาล่วงหน้า ก่อนการเดินทางไปเสนอผลงานฯ Number of View :757

ผู้นำนักศึกษาวิศวฯ นำเสนอแผนจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะ

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้นำนักศึกษา นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 แก่คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 Number of View :914