วิศวฯ มช. จัดพิธี รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีดีงาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ โดยเริ่มจากในช่วงเช้านิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา และ แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะฯ และผู้ร่วมงานทุกท่าน หลังจากนั้นจึงได้เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสูมาคารวะ รวมถึงของดำหัว อันได้แก่ น้ำขมิ้น ส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ทำการรดน้ำดำหัวขอขมา พร้อมรับพรจากผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันลาบเมือง โดยบุคลากรภายในสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 ทีม รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีมจากงานนโยบายและแผนฯ ส่วนในช่วงบ่าย คณบดี รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปยังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี … Continued

วิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเภสัชฯ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง พร้อมด้วยเลขานุการคณะหัวหน้างานบริหารทั่วไป รวมถึงบุคลากรจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 11.00 น. Number of View :488

ผู้บริหารวิศวฯ มช. แสดงความยินดีกับ ขรก.ดีเด่น

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนิติกรณ์ วงค์ชัย ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2554 ณ หอเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 Number of View :365

Doctorate electrical engineering student awarded “Best Oral Presentation”นักศึกษา ป.เอก วิศวฯ ไฟฟ้า มช. รับรางวัล Best Oral Presentation

นางสาวธนาทิพย์ จันทร์คง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation จากการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 13 หรือ RGJ – Ph.D. Congress XIII  Miss Thanathip Chankong, doctorate electrical engineering student, Faculty of Engineering, Chiang Mai University awarded “Outstanding Oral Presentation” from “13th Karnchanaphisek Doctorate Project Academic Session” or RGJ – Ph.D. … Continued

บุคลากรวิศวฯ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการฯ ดีเด่น

นายนิติกรณ์ วงค์ชัย ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประจำปี 2554 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจำนวนสองคนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อ และเดินทางไปร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555   Number of View :341

วิศวฯ ต้อนรับคณะนักเรียน RAC ขอนแก่นและเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่เข้าร่วมโครงการ Summer Camp in CMU จากศูนย์วิชาการ RAC สาขาขอนแก่น และเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนใน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2555  เวลา08.30 – 12.00 น. Number of View :264

วิศวฯ จัดตรวจ IQA ติดตามผลการดำเนินงานภายใน

คณะวิศวฯ มช. จัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ติดตามการดำเนินงาน ตรวจหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2555  เวลา 08.45-16.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายในคณะ โดยให้บุคลากรที่ได้รับการเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นคณะกรรมการ สลับกันตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนงานอื่น ๆ ที่ตนเองไม่ได้สังกัด เพื่อให้คณะฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ISO … Continued

วิศวะ มช. ต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการ วสท.

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม วสท.ภาคเหนือ และประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร ณ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 Number of View :317

วิศวะ มช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อุบลฯ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล พร้อมด้วย เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางพรรณีโศจิธรรมพร รวมถึงหัวหน้างาน และบุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ  โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมส่วนงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบงานสนับสนุน การเรียนการสอน ระบบงานด้านการประกันคุณภาพ งานด้านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา งานบริหารทั่วไป งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. Number of … Continued

วิศวะ ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดห้องนิทรรศการและครบรอบสถาปนาเกษตร มช.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแสดงความยินดีในพิธีเปิดห้องประวัติและนิทรรศการผลงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :405