วิศวฯ มช. ระดมความเห็น ร่างแผนพิทักษ์คลองแม่ข่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมระดมความเห็นและจัดทำร่างแผนแม่บทฟื้นฟูน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00-16.30 น. การประชุมมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มจัดทำแผนด้านน้ำต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหากีดขวางทางน้ำ กลุ่มจัดทำแผนด้านภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว และกลุ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน กฎหมายและการบริหารจัดการ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพัฒนาชุมชน ผู้แทนชุมชน สถาบันการศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การประชุมประชาพิจารณ์ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เพื่อปรับปรุงและจัดทำ “แผนแม่บทการอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ” … Continued

ASEAN Engineering Summit cooperated with 4 networks to ASEANASEAN Engineering Summit 2012 ;วิศวฯ จับมือ 4 เครือข่าย พร้อมเข้าสู่ ASEAN

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียนจากประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา จีน และมาเลเซีย ได้แก่ Bogor Agricultural University, Institute of Technology of Cambodia, Jiangsu University, National University of Laos และ The University of Nottingham Malaysia Campus  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการASEAN Engineering Summit 2012 Research Administration, Academic Services and International Relations, Faculty of Engineering, … Continued

วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน BOI Fair 2011

วิศวฯ มช. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554”  ( BOI Fair 2011)      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554”  ในระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2554 ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   โดยนำ “เครื่องกรอง NAAF สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน” ซึ่งมี ผศ.ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษา เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน วัตถุประสงค์ในการร่วมจัดนิทรรศการ คือ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน … Continued

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้นำผลงานการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” คว้ารางวัลระดับดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล จำนวน 250,000 บาท   และนำผลการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” Number of View :864

อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2553 บริษัท Google Inc. อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย แก่อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board: A platform for open-source, low-cost, educational robotics, scientific experimentation and environmental sensing. Number of View :1814