หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  6. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  8. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

 ***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/th/index.php/2012-12-20-19-16-46


Number of View :5801

Comments

comments