หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 13 หลักสูตร ได้แก่

1. ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (แผน ก) มี 11 หลักสูตร ได้แก่

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
11. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน


2. ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (แผน ข) มี 6 หลักสูตร ได้แก

1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารการก่อสร้าง
4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เรียน 1 ปี)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


3. ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่

1. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์


***สำหรับบัณฑิตศึกษาสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/th/index.php/2012-12-20-19-16-46

Number of View :26063

Comments

comments