กิจกรรมด้านงานวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้าวิจัย สามารถนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางวิชาการและแก้ไขปัญหาของชุมชนและประเทศโดยรวม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ถ่ายทอดและให้บริการความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญญาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ ทั้งนี้ ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้กำหนดทิศทางการวิจัย ให้มุ่งเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางวิจัยของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผลของงานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้สังคม และได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยได้มีการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับทิศทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนและบูรณาการโดยรวมไว้ดังนี้
– พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม
– นาโนเทคโนโลยี
– วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical engineering)
– ภัยพิบัติธรรมชาติ รวมไปถึงโรคระบาด
– เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– การเกษตรและการอาหาร
– การบินและอวกาศ
– หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
– วัสดุชนิดใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยได้มีการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรม Hard Disk Drive โดยเป็นโครงการความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และภาคอุตสาหกรรรม โดยขณะนี้ ได้รับโควตาทุนการศึกษาจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้สร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 2. ความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็ม ซี คลังมอเตอร์ไซด์ และบริษัทเชียงใหม่พาร์ท ซัพพลาย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นโครงการความร่วมมือที่ภาคเอกชนได้จัดหาและส่งมอบเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมืออื่นที่ผ่านการใช้งานจากประเทศญี่ปุ่นให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษา ทำวิจัยและพัฒนา ปรับปรุง หรือออกแบบ เครื่องจักรต่อไป
 3. โครงการจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bio-medical Engineering Center) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ประสานงานหลัก โดยผู้แทนของแต่ละคณะได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดตั้งหลักสูตรดังกล่าว โดยในปีนี้เป็นปีที่ 6 ของการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 40.7 ล้านบาท
 4. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสค์ (Center of Excellence in Hard Disc Manufacturing) โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทโฮยากลาสดิสด์ จำกัด บริจาคงบประมาณสนับสนุนจำนวน 15 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีถ่ายโอนเทคโนโลยี และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด การพัฒนาเครื่องจักร กระบวนการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความร่วมมือของนักวิจัยระดับแนวหน้าทั้งภายในและต่างประเทศ สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ศึกษาและถ่ายโอนเทคโนโลยีกระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิตที่ทันสมัยสู่คนไทยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญในการออกแบบ การออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารจัดการระบบการผลิต การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
 5. โครงการ “Development of appropriate water treatment technology with a ceramic membrane for the developing countries” เป็น โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโตเกียว กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (EHWM/CMU) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Ceramic membrane ให้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดเชื้อโรคติดต่อทางน้ำเพื่อการผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับประชากรในประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2008-2010) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ วัฒนะจีระ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัท Metawter Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ให้งบประมาณสนับสนุนจำนวน 19 ล้านเยน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะตามปีงบประมาณ
 6. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 47,749,900 บาท โดยมีอาจารย์ ดร.รังสรรค์ อุดมศรี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเพื่อให้มีระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับของทั้งฝ่ายภาครัฐและผู้ประกอบการ โดยมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาโครงข่ายเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกทั่วประเทศเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่น โดยในการศึกษาจะเน้นในเรื่องการนำเสนอเส้นทางใหม่ที่มีศักยภาพสูงและ/หรือปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงเดิมบางส่วนให้มีความสามารถในการรองรับการขนส่งทางรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการศึกษาระบบบริหารและจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยและเป็นสากลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการขนส่งสินค้าในประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปด้วยถูกต้องและรวดเร็ว ที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์หลักในการลดต้นทุนการขนส่ง ประหยัดเวลา เพิ่มความปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 7. โครงการวิจัยเรื่อง Use of Vapor Compression Heat Pump for Recovering Waste Heat from Air-Conditioner โดยศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับทุนสนับสนุนจาก Daikin Industries (Thailand) Ltd ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Daikin Industries (Thailand) Ltd. ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ Daikin Industries (Thailand) Ltd.ชลบุรี
 8. โครงการ Thailand.NET (MCDP certification) และ โครงการ Certified JAVA programmer ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สาขาเชียงใหม่ (SIPA) เพื่อจัดโครงการ Thailand.NET (MCDP certification) และโครงการ Certified JAVA programmer
 9. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(TRIDI) เพื่อ สนับสนุน และส่งเสริมโครงการวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสอดคล้องกับภารกิจและแผนการดำเนินงานของ สพท. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านห้องปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาและวิจัยสำหรับผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต และมหาบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในรูปแบบอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ สพท. กำหนด สนับสนุน และร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร จัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารทางด้านวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน และ/หรือดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน รวมทั้งให้ร่วมมือในด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยในช่วงที่ผ่านมสนับสนุนให้จัดตั้งโครงการปรับปรุงศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์และเครือข่ายในระบบการสื่อสารทางแสงแห่งอนาคต
 10. โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อน อุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส สำหรับอาคารบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ สำหรับการติดตั้งนี้ได้ใช้เทคนิคปั๊มความร้อนเสริมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่พัฒนาโดยเทคนิคดังกล่าว มีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ให้ความร้อนที่คอยล์เย็น แก่ระบบปั๊มความร้อนในช่วงที่ระดับความเข้มรังสีอาทิตย์เพียงพอ และคอยล์ร้อนของปั๊มความร้อนจะจ่ายความร้อนเพื่อผลิตน้ำร้อนใช้งาน ในกรณีที่ระดับความเข้มรังสีอาทิตย์ไม่เพียงพอ ปั๊มความร้อนจะดึงความร้อนจากอากาศรอบ ๆ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำร้อน น้ำร้อนที่ผลิตได้จากระบบผลิตจะสะสมอยู่ในถังพักที่ได้รับการป้องกันการสูญเสียความร้อน ก่อนการส่งจ่ายตามท่อน้ำร้อนไปยังจุดใช้งานอาคาร
 11. โครงการชุมชนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน มีศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้จัดกิจกรรมทั้งในส่วนของการมอบเครื่องต้นแบบให้ชุมชนและจัดอบรม สัมมานา เผยแพร่ความรู้ เช่น มอบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 12. โครงการติดตั้งกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ งานทดลองเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาเทร้าท์และปลาสเตอเจี้ยน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ และห้องปฏิบัติการวิจัย PARA & FAME ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ดำเนินการ มีเป้าหมายจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโครงการวิจัยนำร่องที่ดำเนินการอยู่ ได้พบว่าพื้นที่มีลักษณะน้ำไหลตลอดปี ปริมาณไหลไม่มากนัก หัวน้ำ (head) ไม่มากนัก มีความต้องการแสงสว่างและ/หรือระบบป้อนอากาศให้บ่ออนุบาลปลาทดลอง ลักษณะของช่องทางน้ำไหลเหมาะสมที่จะออกแบบได้ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากน้ำได้หลายรูปแบบ
 13. โครงการศูนย์ที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก มีอาจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่องจักร พัฒนาบุคลากร จัดประชุมสัมมนาสมาชิกเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
 14. โครงการจัดทำระบบพยากรณ์ และเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูโชค อายุรพงศ์ หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาและจัดทำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ตามมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ 3 เป้าหมายประกอบด้วย– จัดเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยา ได้แก่ โครงการจัดทำแผนที่โดยใช้ภาพถ่ายระบบ Scanning LIDAR พื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่– วิเคราะห์และพยากรณ์น้ำท่วม ได้แก่โครงการพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้า เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมของแม่น้ำปิง เขตเมืองเชียงใหม่- การเตือนภัยและผจญน้ำท่วม ได้แก่ โครงการจัดทำคู่มือเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดทำป้ายเตือนระดับน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ และ โครงการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางระบบสื่อสาร
 15. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกส่วนได้อย่างเป็นระบบโดยรวม
 16. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากในปี 2553 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อมูลในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ รวมถึงการบูรณาการสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดในภาพรวม โดยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยปัญหาหนึ่งในด้านทรัพยากรน้ำที่พบมากและประชาชานมีความต้องการให้มีการแก้ไข คือ การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จะได้ดำเนินให้มี “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่เชื่อมโยงการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเป็นเครื่องมือรองรับการจัดการอนุรักษ์ลำน้ำ แม่น้ำคูคลอง โดยเฉพาะตำแหน่งที่ถูกลุกล้ำ อุดตัน เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาลำน้ำถูกบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงานวิจัย/โครงการบริการวิชาการ ที่ดำเนินการ

 1. เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขน
 2. เสถียรภาพบ่อเหมือง
 3. โครงการ ปรับปรุงเสถียรภาพลาดดินเชิงเขา โซน 1B (ระยะที่ 2) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 4. โครงการเตรียมข้อมูลด้านธรณีวิทยาและการสร้างแบบจำลองแหล่งแร่ถ่านหิน
 5. โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม
 6. โครงการประเมินประสิทธิภาพและการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร
 7. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของอากาศขนาดเล็กแบบไร้สาย
 8. โครงการศึกษาแก้ไขการทรุดตัวของพื้นดิน
 9. โครงการจัดทำชุดสาธิตผลกระทบของปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะต่ออุปกรณ์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 10. โครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะมลพิษ
 11. โครงการชุมชนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์
 12. โครงการบริการวิชาการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
 13. โครงการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดให้กับอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ
 14. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
 15. โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม)
 16. โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
 17. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้านการผลิต บัญชีต้นทุน และการตลาด
 18. โครงการระบบควบคุมการทำงานของพัดลมระบายอากาศใน Cooling Tower อัตโนมัติ
 19. โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง : โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบน้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่น สำหรับใช้ในระดับครัวเรือน
 20. โครงการศึกษาแนวคิดการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เชียงของ – ห้วยทราย)
 21. โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย
 22. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
 23. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศ
 25. โครงการสร้างความตระหนักและจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
 26. โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
 27. การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าของโรงงานเครื่องประดับ
 28. การเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิตและรักษาระบบ Green Productivity เพื่อผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
 29. การใช้น้ำมันอิมัลชั่นทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม
 30. การใช้ระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์เสริมปั๊มความร้อนในการควบคุมอุณหภูมิบ่อเลี้ยงปลา
 31. การคัดแยกและลำเลียงหินฝุ่น
 32. การจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
 33. การประยุกต์ใช้โปรแกรมควบคุมการบริหารความเสี่ยงในการขนส่งบนท้องถนน
 34. การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานอุตสาหกรรม
 35. การประยุกต์ใช้น้ำมันชีวภาพผสมในรูปอิมัลชั่นด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในหม้อไอน้ำหรือเตาเผา
 36. การปรับปรุงเครื่องบดสำหรับแปรรูปสมุนไพร
 37. การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกุนเชียงด้วยเทคโนโลยีสะอาด
 38. การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตตู้และชั้นใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยวิธีแอกกูเลชั่น
 39. การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตปลาส้ม
 40. การผลิตก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำล้างเมล็ดข้าวโพดโดยถังปรับสภาพและถังปฏิกรณ์แบบยูเอเอสบี
 41. การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนที่ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง
 42. การพัฒนาการผลิตแผ่นเสริมอุ้งเท้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย
 43. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งตามแนวคิด Mood Consumption
 44. การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงานเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด(มหาชน)
 45. การพัฒนาระบบจำแนกโดยกลุ่มแบบออนไลน์สำหรับสายจัดเรียงมะม่วง
 46. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการสร้างเครื่องทดสอบเท้าเทียมและข้อเข่าเทียม
 47. การพัฒนาส่วนฝาครอบบนกระดูกต้นขาโดยการประยุกต์ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบรวดเร็ว
 48. การลดของเสียในกระบวนการผลิตกุนเชียง
 49. การลดของเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางทันตกรรมโดยใช้เทคนิคโลจิสติกส์เชิงสิ่งแวดล้อม
 50. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
  โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม
 51. การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบน้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่นสำหรับใช้ในระดับครัวเรือนและเครื่องยนต์การเกษตร
 52. การสาธิตการเปลี่ยนขยะในมหาวิทยาลัยเป็นพลังงานในรูปควมร้อน (ชุดโครงการ)
 53. การสาธิตการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 54. การออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ประจุโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบชนิดพกพาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
 55. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน
 56. ระบบอบแห้งพลังงานทดแทนร่วม สำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน
 57. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลลำพูน
 58. โครงการ ปรับปรุงเสถียรภาพลาดดินเชิงเขา โซน 1B (ระยะที่ 2) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 59. เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ
 60. โครงการระบบแปลภาษามือภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้พิการทางหู
 61. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 62. ระบบป้ายรถประจำทางอัจฉริยะสำหรับเขตเมืองเชียงใหม่
 63. การประเมินและลดความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานในห้องสะอาด
 64. หุ่นยนต์ช่วยฝึกการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต
 65. การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟอราบิก้าด้วยวิธีเปียก โดยระบบบึงประดิษฐ์
 66. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่
 67. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานในชุมชนในรูปแบบกังหันน้ำ
 68. การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานอุตสาหกรรม
 69. การประมาณระดับพลังงานของ Li-Ion แบตเตอร์รี่แบบเวลาจริงด้วยระบบจำลองสำหรับระบบพลังงานแบบไฮบริด
 70. การลดของเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางทันตกรรมโดยใช้เทคนิคโลจิสติกส์เชิงสิ่งแวดล้อม
 71. การควบคุมกำลังไฟฟ้าของระบบโฟโตโวลตาอิกที่เชื่อมต่อเข้ากับกริดระบบโดยใช้คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแสหนึ่งเฟสแบบห้าระดับ
 72. การบำบัดน้ำสียจากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟอราบิก้าด้วยวิธีเปียก โดยระบบบึงประดิษฐ์
 73. การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 74. การปรับแต่งน้ำมันหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
 75. การเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบกระตุ้นด้วยแม่เหล็กเข้ากับกริดระบบไฟฟ้าโดยใช้คอนเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดคู่ที่ขับด้วยกังหันขนาดเล็ก
 76. หุ่นยนต์ช่วยฝึกการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต
 77. การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตน้ำตาลโดยใช้แบบจำลองเชิงพลวัตสำหรับโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
 78. การศึกษาผลกระทบของDistribution Generation (DG) ต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 79. Monitoring of Benzene and No2 in Chiang Mai Ambient Air
 80. การพัฒนาเครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุกสำหรับระดับการค้า
 81. การวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของวัสดุชนิดไฮเปอร์อีลาสติกโดยใช้ Virtual Fields Method
 82. การศึกษาแนวทางการลดแรงต้านอากาศของรถบรรทุกหนึ่งตันดัดแปลง
 83. Study on Phase-Change Engery Storage for Energy Reduction of Air-Conditioner in Air Cooling
 84. ลักษณะเฉพาะทางด้านความร้อนของเทอร์โมไซฟอนที่มีท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบอยู่ภายใน
 85. การใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและป้องกันการชะล้างพังทลายของลาดดิน
 86. โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง : โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการหีบน้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่น สำหรับใช้ในระดับครัวเรือนและเครื่องยนต์การเกษตร
 87. การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากการแปรสภาพขยะเชิงพลาสมาเคมี
 88. การศึกษาโลจิสติกส์ของชีวมวลที่เหลือจากการเกษตรกรรมสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับขยะชุมชน
 89. การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากการไพโรไลซิสชีวมวลร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ในเตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
 90. โครงการจัดทำซอฟท์แวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS

ลำดับที่ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการระยะเวลาดำเนินโครงการ
เริ่มต้นสิ้นสุด
1วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบไม่สมดุลด้วยคลื่นพาห์สำหรับอินเวอร์เตอร์สี่กิ่งแหล่งจ่ายแรงดันป้อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสชนิดไม่สมมาตรรศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์12 มิ.ย. 5611 มิ.ย. 57
2การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งสัปปะรดโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบปั้มความร้อนที่ความเร็วรอบแปรเปลี่ยนผศ.ดร.อารีย์ อัจฉริยวิริยะ1 พ.ค. 5530 เม.ย. 56
3การออกแบบวงจรกรองความถี่ผ่านแถบโดยใช้คัปเปิลลายด์ผศ.ดร.นิภาภณธ์ ศิริพล12 มิ.ย. 5611 มิ.ย. 57
4การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกระบวนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้นผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ12 มิ.ย. 5611 มิ.ย. 57
5ผลของชนิดและปริมาณมูลสัตว์ ระยะเวลาในการกวนผสม และความเข้มข้นของแข็งต่อประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวมวลจากหญ้าเนเปียร์ โดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ผศ.ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์12 มิ.ย. 5611 มิ.ย. 57
6การพัฒนาชุดทดลองสำหรับการปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับรศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์27 มิ.ย. 5430 ก.ย. 54
7การบำบัดนํ้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ด้วยระบบบึงประดิษฐ์รศ.ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร1 มิ.ย. 545 มิ.ย. 55

เผยแพร่ วันที่ 5 พ.ย. 58

“การขโมยความคิด หรือคำพูด หรือข้อความ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา (citation)
หรือประกาศเกียรติคุณ (acknowledgment) ถือว่าเป็นการ โจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism)”

 

Number of View :13059

Comments

comments