ภาระหน้าที่หลักที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการจัดการศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2513 โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรม และสังคมส่วนรวมโดยทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ จริยธรรมอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำแนกได้ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำแนกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. วิศวกรรมโครงสร้าง
 2. วิศวกรรมขนส่ง
 3. วิศวกรรมสำรวจ
 4. วิศวกรรมธรณีเทคนิค
 5. วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
 6. วิศวกรรมแหล่งน้ำ

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำแนกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 2. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำแนกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. แขนงวิชากลศาสตร์และการออกแบบระบบทางกลศาสตร์
 2. แขนงวิชาวิศวกรรมความร้อนของไหล
 3. แขนงวิชาแมคคาทรอนิกส์
 4. แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์และอากาศยาน

4. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. วิศวกรรมการประปา
 2. วิศวกรรมน้ำเสีย
 3. วิศวกรรมขยะมูลฝอย
 4. วิศวกรรมของเสียอันตราย
 5. การควบคุมมลพิษทางอากาศ
 6. การบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จำแนกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. การทำเหมืองและการออกแบบเหมืองเปิดและใต้ดิน
 2. การแต่งแร่และใช้ประโยชน์จากแร่
 3. การสกัดโลหะและวัสดุจากแร่
 4. การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมือง
 5. กลศาสตร์ของหินและธรณีเทคนิคสำหรับวิศวกรรมเหมืองแร่และโครงสร้างใต้ดิน
 6. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรแร่และการประเมินโครงการ
 7. ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำแนกเป็นแขนงวิชาต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. วิศวกรรมการผลิต
 2. วิศวกรรมการจัดการ
 3. วิศวกรรมคุณภาพ
 4. การวิจัยการดำเนินงาน
 5. การยศาสตร์

7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 13 หลักสูตร ได้แก่
ระดับปริญญาโท ภาคปรกติ (แผน ก) มี 11 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
 11. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (แผน ข) มี 5 หลักสูตร ได้แก่

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารการก่อสร้าง
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
 5. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เรียน 1 ปี)

ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 7 หลักสูตร

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 8. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

***สำหรับบัณฑิตศึกษาสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/th/index.php/2012-12-20-19-16-46

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่