ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
     
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและการประกันคุณภาพ
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกงานและจัดหางาน
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการประกันคุณภาพ
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาทิส ถาวรนันท์
 
นางพรรณี โศจิธรรมพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์