งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
– หน่วยจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
  แบบคำร้องเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) QF-ES-202-01แบบคำร้องเสนอ IS QF-ES-202-04แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตและกระบวนวิชา   

 

แบบคำร้องขอต่อเวลาการศึกษา ครั้งที่ 1

แบบคำร้องขอต่อเวลาการศึกษา ครั้งที่ 2

แบบคำร้องขอต่อเวลาการศึกษา ครั้งที่ 3

แบบรายงานการเผยแพร่บทความทางวิชาการ

แบบฟอร์มเสนอหัวข้อTS IS เข้าที่ประชุมกรรมการบัณฑิตคณะ

แบบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มขอมอบหมายผู้แทนเข้าประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะแบบสำรวจหนี้สินของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

ร่าง มคอ. 2 ระดับปริญญาโท QF-ES-201-01-1.doc

ร่าง มคอ. 2 ระดับปริญญาเอก QF-ES-201-01-2.doc

ร่าง มคอ. 2 ปริญญาตรี QF-ES-201-01.doc

มคอ.3 QF-ES-201-02.doc

มคอ.4 QF-ES-201-03.doc

มคอ.5 QF-ES-201-04.doc

มคอ.6 QF-ES-201-05.doc

มคอ.7 QF-ES-201-06.doc

แบบฟอร์มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง QF-ES-201-08.doc (ป.ตรี)

แบบฟอร์มปรับปรุงเปลี่ยนแปลง QF-ES-201-08.doc (บัณฑิตศึกษา)

ปิดกระบวนวิชา QF-ES-201-09.doc

แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงกระบวนวิชา ฉบับภาษาไทย QF-ES-201-10-2.doc

แบบฟอร์มเปิดกระบวนวิชาใหม่ QF-ES-201-10.doc

บทสรุปผู้บริหาร QF-ES-201-11.doc

ระเบียบ QF-ES-201-12.doc

เกณฑ์การจัดสรร QF-ES-201-12.xls

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร QF-ES-201-13.doc

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร QF-ES-201-14.doc

แบบ สมอ.08 QF-ES-201-14.zip

ใบตอบรับการร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ QF-ES-2021-07

แบบเสนอความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ QF-ES-2021-15

  แบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดแบบฟอร์มการขอเลข ISBN
ข้อมูลการฝึกงาน
   
งานบริหารทั่วไป
– ใบลางาน
– ใบลาป่วย/ใบลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
  พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
– ใบลาพักผ่อน
  พนักงานประจำ พนักงานส่วนงาน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
– ใบเข้ารับการตรวจเลือก
  ข้าราชการ พนักงาน
– ใบลาออกจากราชการ
  ลาออกข้าราชการ/ลูกจ้าง
ลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชา

ลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน
– ใบลาอุปสมบท/ปฏิบัติธรรม
  ข้าราชการ,พนักงานประจำและลูกจ้างประจำ พนักงานส่วนงาน
– ใบลาพิธีฮัจย์
  ข้าราชการ พนักงาน
ใบขอยกเลิกวันลา
– แบบฟอร์มเดินทาง / ทำบัตร / หนังสือรับรอง
  แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน [word] [pdf

 

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน เป็นหมู่คณะขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ [word] [pdf]

หนังสือรับรอง(กรณีไม่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ และไม่มีกำหนดการ) [word] [pdf]

ขอหนังสือรับรองเงินเดือน [word] [pdf]

แบบฟอร์มของสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ขอสำเนาคำสั่งจ้าง [word] [pdf]

แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ(บำนาญ)

แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ

แบบฟอร์มทำบัตรพนักงาน(ปฏิบัติการ)

แบบฟอร์มทำบัตรพนักงาน(วิชาการ)

แบบฟอร์มทำบัตรลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว

– แบบข้อตกลงร่วมการก่อนปฏิบัติงาน (Terrns of Reference, TOR)
– แบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (Job Achieverment, JA)
  สำหรับข้าราชการ สาย ก. ที่ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบ ขต/งด 1.)สำหรับข้าราชการ สาย ก. ที่ไม่ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบ ขต/งด 2.) สำหรับข้าราชการ สาย ข . และ ค. ที่ทำหน้าที่ผู้บังคับบํญชา (แบบ ขต/งด 3.)   

 

สำหรับข้าราชการ สาย ข . และ ค. ที่ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (แบบ ขต/งด 4.)

สำหรับลูกจ้างประจำ (แบบ ขต/งด 5.)

– แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
  เงินเดือนสำหรับข้าราชการ สาย ก. ที่ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบ ขต/งด 1.)เงินเดือนสำหรับข้าราชการ สาย ก. ที่ไม่ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบ ขต/งด 2.)เงินเดือนสำหรับข้าราชการ สาย ข . และ ค. ที่ทำหน้าที่ผู้บังคับบํญชา (แบบ ขต/งด 3.)เงินเดือนสำหรับข้าราชการ สาย ข . และ ค. ที่ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน (แบบ ขต/งด 4.)ค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ (แบบ ขต/งด 5.)
– บัญชีการพิจารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
  บัญชีการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ระดับ 1-8 (แบบ ขต/งด 7.)บัญชีการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ระดับ 9-11 (แบบ ขต/งด 7.) บัญชีการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ (กลุ่ม 1-4) (แบบ ขต/งด 7.)
– แบบฟอร์มอื่นๆ
  ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบขแบบใบลาติดตามคู่สมรส  แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด    

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมอาคาร/สาธารณูปโภค

แบบฟอร์มขอทำลายเอกสารทางราชการ

แบบฟอร์มการเสนอวาระ การประชุมกรรมการประจำคณะ

ใบสมัครงานเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มจองห้องพัก Engineer Home

แบบฟอร์มใบเสนองานแบบฟอร์มหนังสือราชการภายในและภายนอก

แบบฟอร์มขอใช้บอร์ดประชาสัมพันธ์ส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วยงาน

แบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ ออกนอกเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางไปต่างจังหวัด

แบบฟอร์มขอเบิก/ ขอจัดซื้อของที่ระลึกฯลฯ

แบบฟอร์มขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์(แก้ไข30/1/2557)

แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้านขั้นตอนวิธีการเบิกสวัสดิการแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบ

แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตรระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ

แบบฟอร์มเบิกค่าสงเคราะห์ศพ

แบบฟอร์มแจ้งข่าวสารเพื่อสวัสดิการของบุคลากร

แบบฟอร์มหนังสือราชการ-หนังสือครุฑ(ภายนอก)

   
งานนโยบายและแผน
– แบบฟอร์มโครงการกลยุทธ์
  QF-AD-100-01 แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการQF-AD-100-02 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการQF-PP-404-01 แบบฟอร์มการเสนอโครงการย่อยแผนปฏิบัติราชการของกลยุทธ์  การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ (งบ PA)
– แบบฟอร์มการประกันคุณภาพ
  QF-ISO-001-01 บัญชีแม่บทควบคุมเอกสารQF-ISO-001-02 บัญชีผู้ถือครองเอกสารQF-ISO-001-03 รายการเอกสารที่อยู่ในครอบครองQF-ISO-001-04 ใบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารQF-ISO-001-05 ใบบันทึกการแก้ไขเอกสาร -แบบฟอร์มคุณภาพ 

 

QF-ISO-003-03 รายงานการตรวจ

QF-ISO-003-04 ใบรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

QF-ISO-003-06 แบบแจ้งตรวจ

QF-ISO-003-07 ใบสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

QF-ISO-005-01 ใบคำร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (CAR)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 1 และ 2)

CMU-RM 3 รายงานการประเมินผล และแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557

– แบบฟอร์มงบประมาณและอัตรากำลัง
  บันทึกการขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณเงินแผ่นดินบันทึกการขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยแบบฟอร์มการรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณแบบฟอร์มการโอนเงินค่าครุภัณฑ์แบบฟอร์มการโอนเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

แบบฟอร์มกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ผู้มีวามรู้ความสามารถพิเศษ,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้เกษียณอายุราชการ ฯลฯ)

แบบฟอร์มแสดงปริมาณงานสายปฏิบัติการเพื่อประกอบการขออัตรากำลัง

แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ งบประมาณเงินแผ่นดิน

แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี งบประมาณเงินแผ่นดิน

แบบฟอร์มคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน 58

ฟอร์ม จัดทำประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน 2558

   
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
– การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอรับทุนงานวิจัย แผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงิน  รายงานความก้าวหน้างานวิจัย  ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 

รายงานผลการใช้เงิน

– แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม
  แบบฟอร์มคำขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบฟอร์มคำขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 

แบบฟอร์มคำขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรมภายในประเทศ คณวิศวกรรมศาสตร์  

รายงานสรุปการเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

แบบยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบยืนยันการจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวิชาการกับต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบยืนยันการจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวิชาการในประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคณาจารย์ภายในประเทศ
  แบบฟอร์มคำขอรับการจัดสรรทุนภายในประเทศใบสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ภายในประเทศ
– การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD-Hoya)
  หลักเกณฑ์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/โครงงาน
– แบบฟอร์มประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม
  แบบฟอร์มประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม แบบมีวิทยากร แบบฟอร์มประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม แบบไม่มีวิทยากร
– อื่น ๆ
  ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาคณาจารย์ ณ ต่างประเทศการขอรับเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการแบบฟอร์มสำหรับการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มวิจัย   

 

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ

แบบประเมินบทความวารสารวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการจัดโครงการอบรม สัมมนา

   
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
  เข้าสู่เว็บไซต์
   
หน่วยงานประกันคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา
– แบบฟอร์มดัชนีคุณภาพ สำหรับใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
  มาตรฐานที่ 1มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3มาตรฐานที่ 4มาตรฐานที่ 5มาตรฐานที่ 6 

 

มาตรฐานที่ 7

– แบบวัดผลของตัวบ่งชี้คุณภาพ
  แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 7 : QF-QA-02-28แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 8 : QF-QA-02-29  

 

 แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 13 : QF-QA-02-30

แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 25 : QF-QA-03-07

แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 40 : QF-QA-06-04

แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 42 : QF-QA-07-12

แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 45 : QF-QA-08-07

แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 53 : QF-QA-08-10

แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบ่งชี้ หมายเลข 54 : QF-QA-08-11

– แบบฟอร์มเอกสารระบบคุณภาพ ISO
  ระเบียบปฎิบัติ QPวิธีการปฏิบัติงาน WIคู่มือการจัดทำ  แบบฟอร์ม QF_eng_DCC
– อื่นๆ
  แบบฟอร์มการจัดทำโครงการย่อยแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์ (QF-PP-404-01)แบบฟอร์มการเสนอโครงการและขออนุมัติในหลักการ (QF-PP-404-02)   

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ (QF-AD-100-01)

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ (QF-AD-100-02)

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (QF-AD-100-03)

แบบฟอร์มรายละเอียดการของงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ

แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญรายการครุภัณฑ์ QF-PP-401-01

Download คู่มือการจัดเก็บข้อมูล QA ฉบับสมบูรณ

Download เอกสารประกอบคู่มือจัดเก็บข้อมูล

Download แบบฟอร์มเก็บข้อมูล QA

แบบฟอร์มแผนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน

แบบประเมินบัณฑิตโดยนายจ้าง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในคณะฯ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสีรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558

   
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป
  ฟอร์มการขอ E-mail

 

ฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์

ฟอร์มการขอใช้ห้องปฎิบัติการ

ฟอร์มขอใช้ Wireless-LAN

ฟอร์มการประเมินซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ฟอร์มการประเมินด้านฐานข้อมูล