TCAS1 / TCAS2 / TCAS3 / TCAS4 / TCAS5


โปรดติดตามประกาศรับสมัคร โดยจะเป็นการยื่นผลคะแนนต่างๆ ไม่มีการจัดสอบใหม่ อาทิเช่น

7 วิชาสามัญ หรือ PAT1+PAT2 หรือ PAT3
หรือ เกรดเดิมในระดับอุดมศึกษา (กรณีเคยเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน)
หรือ คะแนนวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์เดิม (กรณีเคยเป็นนักศึกษาภาคพิเศษของคณะมาก่อน)

ติดต่อสอบถาม


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-944179 ต่อ 115 , 118 , 119
E-Mail : sutat-k@eng.cmu.ac.th
FACEBOOK : https://www.facebook.com/newentaneer06/Number of View :610

Comments

comments