ตราสัญลักษณ์ (Logo)

1.1) หลักการใช้งานโลโก้ครบรอบ 50 ปี ของทุกส่วนงาน และภาควิชาฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1.1) โลโก้ของสำนักงาน ให้อยู่ในสื่อ/ เอกสาร/ หรือการเผยแพร่สิ่งใด ๆ ก็ตาม ที่สำนักงานคณะฯ อันประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานวิจัยฯ งานบริการการศึกษาฯ งานนโยบายและแผนฯ งานการเงินฯ เป็นเจ้าภาพ หรือเจ้าของงาน โดยสามารถใช้คู่กับโลโก้ทางการ (ริบบิ้น) ของคณะฯ หรือไม่ก็ได้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และสวยงาม

1.1.2) โลโก้ภาควิชาฯ /สโมสรนักศึกษา/ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ให้อยู่ใน สื่อ/ เอกสาร/ หรือ การเผยแพร่สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ภาคฯ หรือหน่วยงานนั้น ๆ เป็นเจ้าภาพ หรือเจ้าของงาน โดยให้ใช้โลโก้ที่มีกรอบคล้ายกระดาษ drawing เป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถใช้คู่กับ โลโก้ทางการ (ริบบิ้น) ของคณะฯ หรือไม่ก็ได้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และสวยงาม

1.1.3) หากงานนั้น ๆ เป็นการจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ใช้คู่กับโลโก้ 55 ปี มช. ดังตัวอย่าง

1.1.4) หน่วยงานใดประสงค์ใช้โลโก้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์/ธุรกิจ ต้องทำหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณบดีพิจารณาทุกครั้ง

2) Download ตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ [DOWNLOAD]
  • ตราสัญลักษณ์ภาควิชา ฯ [DOWNLOAD]
  • ตราสัญลักษณ์สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ [DOWNLOAD]
  • ตราสัญลักษณ์สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ [DOWNLOAD]

Power Point Template 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

[DOWNLOAD]


หัวจดหมาย (ใช้ในกรณีส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างประเทศ หรือเอกสารที่ไม่เป็นทางการ เช่น Press Release)

[DOWNLOAD]

Number of View :1801

Comments

comments