คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและประสบการณ์เพิ่มขึ้น ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนมุ่งหวังให้บุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ทั้งนี้ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ บุคลากรวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) และ บุคลากรสนับสนุนวิชาการ ดังนี้

1. บุคลากรวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555) จำนวน 146.5 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 47 คน พนักงานเงินแผ่นดิน จำนวน 97.5 คน พนักงานชั่วคราว2 คน ปฏิบัติงานจริง ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 142.5 คน โดยปัจจุบันคณาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิสูงกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด โดยระดับการพัฒนาการด้านคุณวุฒิ แสดงได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงร้อยละคุณวุฒิของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2548-2554

แผนภูมิแสดงร้อยละคุณวุฒิของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2548-2554

แผนภูมิแสดงร้อยละตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2548-2554

แผนภูมิแสดงร้อยละตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2548-2554

ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. กำหนด โดยปีการศึกษา 2554 ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ ที่มีตำแหน่งวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 59.39 และผู้ที่ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ขึ้นไป ร้อยละ 26.62 ซึ่งตามเกณฑ์ สกอ. กำหนดให้ ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ ที่มีตำแหน่งวิชาการ ร้อยละ 70 และผู้ที่ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ขึ้นไป ร้อยละ 30 โดยตำแหน่งทางวิชาการที่ลดลง เนื่องจาก ปีการศึกษา 2553 มีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 คน มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 1 ราย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้บรรจุอาจารย์ ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 7 ราย มีคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ไม่มีตำแหน่งวิชาการ อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับการพัฒนาทางตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น แสดงได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงร้อยละตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด

แผนภูมิแสดงร้อยละตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด

 

2. บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งสิ้น จำนวน 172 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555) จำแนก ตามประเภทและคุณวุฒิ ดังนี้

แสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุน จำแนกตามประเภทและคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2554

แสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุน จำแนกตามประเภทและคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2554