คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประกาศแบ่งส่วนงานย่อยตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 ข้อ 13 กำหนดให้แบ่งส่วนราชการ เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนวิชาการ และส่วนสนับสนุนวิชาการ มี 8 หน่วยงาน (7 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ข้อ 3 ได้แบ่งหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 7 ภาควิชา 1 สำนักงาน และ 1 ศูนย์ แสดงได้ ดังนี้