ETE จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ร่วมกับ องค์การแพลน (PLAN) ในประเทศไทย จัดกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างทักษะและการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และลงพื้นที่ชุมชนทำแบบสอบถามเรื่องการใช้พลังงานภายในชุมชน ณ โรงเรียนแม่กอนใน และโรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมจัดการอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสลับกับการจำลองสถานการณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือทำจริงในฐานต่าง ๆ ที่จำลองขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดทักษะและความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นซึ่งภายหลังทำกิจกรรม กลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเขียว ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ทำให้พวกเขามองเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ทั้งที่เป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน แต่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานและใช้งานจริงได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของพลังงาน รู้รักษ์และใช้พลังงานอย่างรู้ค่ามากขึ้นด้วย

Number of View :906

Comments

comments