วิศวฯมช.จัดงานเสวนา “วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 11”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดงานเสวนา “วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 11” ในวันที่ 14 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักวิจัยได้ทำความรู้จักกันสร้างเครือข่ายการวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำวิจัยร่วมกัน และสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนต่อไป รวมไปถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจดสิทธิบัตรและจรรยาบรรณต่าง ๆ ของนักวิจัย ภายในงาน จัดให้มีการเสวนา 5 หัวข้อ ได้แก่

  1. “กำลังใจ” เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิจัย การทำงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จาก ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. “พี่มีแต่ให้” เป็นการให้ข้อมูลด้านแหล่งทุนต่าง ๆ โดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย  
  3. “วิธีบริหารโครงการ”โดย ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ 
  4. “การวิจัยเชิงพื้นที่/การบริการวิชาการรับใช้สังคม” โดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ 
  5. “มองให้ทะลุ ทรัพย์สินทางปัญญา ”โดย ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีคณาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจำนวน ประมาณ 37 ท่าน

วิศวฯมช.จัดงานเสวนา "วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 11"
วิศวฯมช.จัดงานเสวนา "วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 11"

Number of View :416

Comments

comments