ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014

ทีมวิจัยจากห้องวิจัยความฉลาดทางการคำนวณ (Computational Intelligence Research Lab: CI LAB) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพนสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และนายวิโรจน์ ปงลังกา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Information, System and Convergence Applications 2014 (ICISCA 2014) เมื่อวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2557 ณ Diamond Hotel, Manila, Philippines  จากบทความเรื่อง Eye-Gaze Distance Estimation Using Eigenvalues of Iris Region ซึ่งเป็นงานวิจัยหนึ่งใน Human-Computer Interface ที่ช่วยให้ผู้ใช้ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ แต่สามารถกรอกตาได้ สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพียงแค่ใช้การเพ่งมองไปที่ตำแหน่งบนหน้าจอ

ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014
ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014
ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014
ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014

Number of View :685

Comments

comments