ประกาศ!!..การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557
ผู้ประกันตนจากสำนักงานประสังคมที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยน
สถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอตามแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02 )
ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 

โดยขอแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล(สปส. 9-02 ) ได้ที่สำนักงานต้นสังกัดของท่าน และนำส่งการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

**หมายเหตุ**  ติดต่อข้อมูลสถานพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ การบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5394-4111

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557

Number of View :491

Comments

comments