ยกระดับวิจัย วิศวฯ ม.เชียงใหม่ดึงผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาเป็นที่ปรึกษา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและบรรยายพิเศษด้าน Transport Phenomena เจริญรอยตามวิสัยทัศน์ของสถาบันการศึกษา ที่เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของสังคม เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงกำหนดให้มีกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีภูมิปัญญา และจรรยาบรรณ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ   รวมไปถึงพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการจัดระบบการศึกษาให้สู่ระดับนานาชาติ

โครงการดังกล่าวเดินหน้าโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจาก Chemical Engineering Department – University of South Carolina รศ.ดร.สิริวัชร์ ฉิมพาลี มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ในหัวข้อ Transport Phenomena ให้แก่คณาจารย์ในภาควิชาที่เกี่ยวข้องในการสร้างงานวิจัยร่วม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมกว่าครึ่งร้อยคน โดยผู้เชี่ยวชาญจะอยู่ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการนี้ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2556

Number of View :239

Comments

comments