Faculty Executives met new students’ parents ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วันผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2555  เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหารของ พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ“Faculty Executives, Lecturers and Parents Meeting Day”, 2012, held by Faculty of Engineering, Chiang Mai University for Executives, lecturers and new students’ parents meet and talk together about faculty, teachings, curriculums, activities, the ways to look after students, including “Vishnu Brooch” กับคณะผู้บริหาร  อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานต่อไป ตลอดจนมีพิธีมอบเข็มพระวิษณุกรรม แก่นักศึกษารหัส 55 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงานเริ่มต้นด้วยวงดนตรีนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ตามด้วยการแสดงเชียร์หลีดเดอร์จากชมรมผู้นำเชียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาพยนตร์สั้นโดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเรื่อง “ทางเลือก” ซึ่งมีนักศึกษาใหม่รหัส 55 เป็นหนึ่งในนักแสดง  แล้วฉายวีดีทัศน์ชุด “ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจ” ที่นักศึกษาเก่า  “เกียร์ 30” เป็น  ผู้เล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่ซึ่งทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้  หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่พิธีการ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาทั้ง 7 ภาควิชา ซึ่งคณบดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านที่บุตรหลานสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และกล่าวถึงความพร้อมในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน คณาจารย์ ที่พร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ตลอดจนให้คำมั่นสัญญาในการดูแลนักศึกษาทุกคนให้ก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นวิศวกรที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้ยังได้สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในเรื่องการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ รวมถึงกิจกรรมรับน้องใหม่   ที่คณะฯ คำนึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การบังคับให้น้องปี 1 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีการฝ่าฝืนจะลงโทษการทำผิดวินัยขั้นร้ายแรงกับรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการผลักดันให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับที่คณะฯ เป็นผู้มอบวิชาความรู้ให้ โดยให้ร่วมกันดูแลนักศึกษา ทั้งเรื่องความประพฤติและการเรียน จากนั้นจึงมีการแนะนำทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชากล่าวถึงภาพรวมของการเรียนการสอนของแต่ละสาขา ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “การเรียนแบบบูรณาการคืออะไร ผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร” โดยรองคณบดีผ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว  เป็นผู้ให้รายละเอียดตลอดจนไขข้อข้องใจ ที่ผู้ปกครองสงสัย และเน้นย้ำให้ติดต่อหรือปรึกษากับคณะฯ ทุกเมื่อยามเกิดปัญหาเรื่อง  ใดใดก็ตามเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อให้แก้ไขได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเข็ม  “พระวิษณุกรรม” มหาเทพแห่งการช่างและวิศวการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นศิริมงคลของนักศึกษาใหม่ทุกคน และใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ปกครองจำนวนกว่า 700 คน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทำให้พิธีดังกล่าวเต็มไปด้วยความปิติยินดี

ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่

giving ceremony for new students on Monday 28th May, 2012, at Conference Hall, Main Building, Faculty of Engineering. The event begun by students’ music band at 13.00, followed by cheering leaders from cheering leader club, then, Short film “Choices”, performed by student performers, one of them is a new student. Next, VDO “The Land of Pride”, this was about life during studying in Faculty of Engineering until being successful nowadays, narrated by former students (Gear 30 Generation). After that, the ceremony opened by Assoc. Prof. Dr. Sermkiat Jomjunyong, Dean, Faculty of Engineering, Chiang Mai University. He, faculty executives and the heads of 7 departments welcomed and congratulated parents on their children’s success and mentioned about curricular readiness of the faculty on the embark of ASEAN Community 2015 along with the promise of teaching students to become qualified engineers to the nation. Besides, activities held by faculty including first-year student welcoming activity will be assured that they would be proper and safe. The improper activities, such as; forcing first-year students to liquor, whoever did against the rule would be severely punished. Moreover, parents were persuaded to play a key role in supporting students to be successful along with the faculty both in behaviors and studies. Next, The heads of 7 departments mentioned about studying in each department, and conversation on “What is Integrated Studying and how parents are related to?” by Assist. Prof. Dr. Komgrit Leksakul, Associate Dean for Students Development Affairs, Assist. Prof. Dr. Siva Achariyaviriya, Associate Dean for Academic Affairs and Assist. Prof. Dr. Rungchat Chompu-Inwai, Assistant Dean for Academic Affairs. Finally, “Vishnu Brooch” giving ceremony, which is a venerated sacred item and the symbol of faculty given to new students for a good luck. This event was participated and filled with over 700 parents with warmth, gladness and delight. [caption id="attachment_620" align="aligncenter" width="700" caption="Faculty Executives met new students’ parents"]Faculty Executives met new students’ parents[/caption]
]]>