ลูกพ่อวิษณุเชิงดอย “ไหว้ครู” ประจำปี 56

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณและขอขมาครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ใต้อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ     วรยศ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการเจิมหนังสือ พิธีมอบทุนเรียนดี และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น รวมถึงเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการแก่คณะ ฯ ตลอดจนรับโอวาทจากคณบดี ซึ่งได้กล่าวถึง  พิธีการไหว้ครูอันเป็นการเรียนรู้เชิงสัญลักษณ์ และเปรียบประหนึ่งว่านักศึกษาหรือ “ผู้โดยสาร” กำลังจะขึ้น “เรือจ้าง” ไปยังอีกฝั่งโดยมี “คนถ่อเรือจ้าง” มายืนรับผู้โดยสาร ความภูมิใจของคนถ่อเรือจ้างไม่ได้อยู่ที่อามิสสินจ้างหรือค่าโดยสารเรือ หรือความตั้งใจที่จะไปถึง  อีกฝั่ง แต่เป็นการที่มีผู้โดยสาร ผู้รู้ตระหนักตัวว่าเมื่อถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้ว ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง และสร้างความเจริญให้อีกฝั่งหนึ่งต่อไป ในระยะเวลาที่อยู่บนเรือ จะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดทุกช่วงเวลา เรือจ้างเหล่านี้จะไม่ได้มีเพียงวีดีโอตลกคาเฟ่ หรือภาพยนตร์เปิดให้ดู แต่สิ่งที่ฉายให้ดูนั้น หวังใจจะปลูกฝัง สร้างความเป็นผู้สร้าง สร้างความเป็นวิศวกรผู้มีคุณความดี มีสัมมาคารวะ รู้จักหน้าที่ของตนเอง  มีองค์ความรู้ มีจรรยาบรรณ รู้จักศาสตร์ รู้จักการบริหารงานวิศวกร และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ยอมรับความแตกต่าง หาข้อตกลงร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน และรู้จักเสียสละ ซึ่งทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจโดยแท้จริงของคนถ่อเรือจ้างทุกคน

Number of View :578

Comments

comments