การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

การรับสมัครผู้ประสงค์จะให้คณะกรรมการสรรหาประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 ณ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 หรือส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail : position.cmuhr@gmail.com

คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  (1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ หรือ เป็นข้าราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัย หากเป็นข้าราชการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
  (2) เป็นบุคคลภายนอกแต่เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว จะต้องเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และจัดทำสัญญาจ้าง โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่ง และ
  (3) ได้ทำการสอน หรือ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
  (2) มีประสบการณ์และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ
  (3) มีความสามารถในการเจรจา สื่อสาร เพื่อสร้างความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ และองค์กรอื่น
  (4) เมื่อได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
 3. ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  (1) เคยถูกลงโทษทางวินัย มีประวัติด่างพร้อยหรือมีมลทินมัวหมอง
  (2) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น
  (3) มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโดยสุจริตในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เสนอชื่อในรูปแบบการเสนอชื่อฯในระบบ Online ได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/nomination โดยให้เสนอชื่อจำนวนคนละไม่เกิน 1 ชื่อ ตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในสังกัดของท่าน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และลูกจ้างประจำ) ที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานมาแล้ว และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุหรือจ้าง จนถึงวันที่เริ่มมีการเสนอชื่อฯ

ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ณ บอร์ดด้านหน้าอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวกรรมศาสตร์ (RTT) หากพบว่าไม่มีชื่อตนเอง หรือ มีชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิเสนอชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ขอความกรุณาแจ้งเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทราบ ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อจักได้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ ต่อไป

Number of View :372

Comments

comments