เชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล “นักศึกษาเก่าเกียรติยศ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
“นักศึกษาเก่าเกียรติยศ”
Lifetime Achievement Award

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการเสนอชื่อของผู้แทนรุ่นนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รุ่นที่ 1-47

  1. หารือภายในรุ่นเพื่อให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
  2. Download file แบบฟอร์มเสนอชื่อที่ https://cmu.to/K8zFe
  3. เตรียมข้อมูลกรอกในแบบฟอร์มเสนอชื่อ
  4. ขอ Log-in และ Password จากสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
  5. เสนอชื่อทางลับ on-line ที่ https://mail.eng.cmu.ac.th
    โดยใช้ Log-in และ Password

สำหรับมูลนิธินักศึกษาเก่า / สมาคมนักศึกษาเก่า / อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า , ภาควิชา , คณะฯ
ขอรับ Log-in และ Password ได้ที่ฝ่าย IT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่
E-Mail : webmaster@eng.cmu.ac.th


Frequently Asked Question: ENTANEER Lifetime achievement award

รางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ แตกต่างจากนักศึกษาเก่าดีเด่นอย่างไร ?

เป็นรางวัลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันมอบให้กับนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญาตรีรุ่นเกษียณอายุ หรือนักศึกเก่าในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกษียณอายุ ที่มีประวัติการทำงานดีเยี่ยม ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการ สร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรและสังคมโดยรอบ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงเรียกรางวัลนี้ในภาษาอังกฤษว่า “Lifetime Achievement Award” โดยมีกำหนดให้รางวัลทุกๆ 5 ปี แตกต่างจากรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นที่ทำโดยสมาคมนักศึกษาเก่า ซึ่งให้กับนักศึกษาเก่าที่มีการทำงานโดดเด่นไม่จำกัดอายุ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในลักษณะเฉพาะกิจ หรือ career-entry หรือ mid-career โดยให้เป็นประจำทุกปี

จะเสนอชื่อนักศึกษาเก่าที่อยู่ในรุ่น 1-9 แต่ยังไม่เกษียณอายุได้หรือไม่ ?

สามารถเสนอชื่อได้ เนื่องจากหากเป็นนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาปริญญาแรกในระดับปริญาตรี กรรมการได้กำหนดคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่อยู่ใน “รุ่นเกษียณอายุ” ซึ่งในปีนี้ รุ่นที่เกษียณอายุคือ รุ่นที่เก้า หรือ เกียร์เก้า

จะเสนอชื่อในนามนักศึกษาเก่า เสนอได้ช่องทางไหน ?

สามารถเสนอชื่อได้ผ่านประธานหรือตัวแทนของแต่ละรุ่น โดยประธานหรือตัวแทนแต่ละรุ่นต้องประสานหาข้อมูลเพื่อกรอกในแบบฟอร์มที่กำหนด https://cmu.to/K8zFe และ upload ไฟล์ของฟอร์มที่กรอกแล้วเข้าไปในระบบ https://mail.eng.cmu.ac.th ทั้งนี้ประธานหรือตัวแทนรุ่นสามารถขอรับ login และ password ได้จากสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้องนำเสนอชื่อภายในเมื่อใด ?

สามารถเสนอชื่อในระบบได้ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 23:59 น.

Hall of Fame ของคณะอยู่ที่ไหน ?

ปัจจุบันคณะมีห้อง Hall of Fame อยู่ที่ตึก 30 ปี ชั้น 6 มีรายชื่อของคณบดีและถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึกที่ได้รับการบริจาคหรือมอบให้จากรุ่นต่างๆ
โดย Hall of Fame จะถูกย้ายไปที่ห้องสมุดของคณะที่กำลังได้รับการปรับปรุงใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ new campus มีกำหนดแล้วเสร็จเฟสที่หนึ่งภายในเดือนตุลาคม 2563 และจะเป็นสถานที่จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานมอบรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รายชื่อของนักศึกษาเก่าเกียรติยศจะถูกจารึกไว้ที่ห้องสมุดนี้

แต่ละรุ่นเสนอได้กี่รายชื่อ ?

แต่ละรุ่นเสนอได้ “หลาย” รายชื่อ แต่ขอให้แต่ละรุ่นเฟ้นหารายชื่อนักศึกษาเก่าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความโดดเด่น และไม่ควรมีจำนวนมากจนเกินไป เพื่อให้กรรมการฯได้มีเวลาในการพิจารณา อาจจะพิจารณาเสนอชื่อไม่เกินสามคนในเบื้องต้นก่อน แต่สามารถเสนอชื่อได้มากกว่านั้นหากผู้ที่ถูกเสนอชื่อมีความโดดเด่นจริง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ หากไม่ได้รับเลือกจะเสนอชื่อได้อีกหรือไม่ ?

สามารถเสนอชื่อได้อีกในรอบถัดๆไป โดยกรรมการจะประกาศชื่อผู้ที่อาจจะไม่ได้รับรางวัลในปีนี้แต่มีผลงานในบางแง่มุมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติในรายนามของ Honorable Mentioned ไว้

การเสนอชื่อในนามสมาคมหรือมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอได้อย่างไร ?

เสนอผ่านนายกสมาคมฯหรือประธานมูลนิธิฯ โดยสมาคมและมูลนิธิจะเสนอชื่อทางลับผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน

ทุกรุ่นต้องเสนอชื่อหรือไม่ ?

เป็นสิทธิของรุ่นที่จะเสนอชื่อ หรือไม่เสนอชื่อในปีนี้ โดยสามารถเสนอชื่อได้ทั้งรอบนี้ หรือในรอบต่อๆไป ในเบื้องต้นได้มีการหรือกับระหว่างสมาคมฯมูลนิธิฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าจะดำเนินการคัดเลือกทุกๆห้าปี นอกจากนี้ในแต่ละรุ่นสามารถเสนอท้ังชื่อน้กศึกษาเก่าได้ทั้งจากนักศึกษาเก่าของรุ่นของตน หรือรุ่นอื่น แต่ต้องมีคุณสมบัติตามกำหนด คือ เป็นรุ่นเกษียณ ซึ่งในรอบนี้คือรุ่น 1-9 หรือเสนอชื่อนักศึกษาเก่าในระดับบัณฑิตศึกษาที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เสนอชื่อแล้วจะมีกระบวนการต่ออย่างไร ?

ทางสมาคมฯ มูลนิธิฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีกรรมการจากสามองค์กรร่วมกันพิจารณา โดยอาศัยข้อมูลผลงานที่ได้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก และจัดให้มีการสัมภาษณ์และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อบันทีกเป็นเอกสาร และจารึกไว้ในห้องสมุดคณะต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถ Download ไฟล์รายละเอียดในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ : คลิก

Number of View :278

Comments

comments