วิศวฯ มช. จัดอบรมบริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริการงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการอบรม “บริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะดังกล่าว และบริหารจัดการในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข พร้อมก่อเกิดความสำเร็จแก่องค์กร ซึ่งโครงการ ฯ เกิดขึ้นจากที่คณะฯ ตระหนักเรื่องสุขภาพจิตอันเป็นสุขของบุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา ประธานเปิดงาน คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร วิทยากร ได้แก่ ดร.เพยาว์ รื่นรวย นักจิตวิทยาการปรึกษา บริษัท Helping-U Co., Ltd โดยมีคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องดอยหลวง – ดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

Number of View :351

Comments

comments