บ้านช้างเหล็กจัดงาน 2563 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” พิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ปี 63

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2563“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน”เพื่อแสดงมุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานด้วยดีจวบจนครบวาระของชีวิตงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องฮวดไช้ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม

ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ  อัจฉริยวิริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายประเสริฐ  สุวรรณปัญญา งานบริหารทั่วไป นายจรัล  ดาวเลิศ งานบริหารทั่วไป และนางสาวสุรัสวดี แก้วประสิทธิ์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ  พร้อมกันนี้มีคณาจารย์ครบวาระการขยายอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง โรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กิจกรรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการ “เกียรติตระการ คุณงามขจร”ประมวลภาพถ่ายของผู้เกษียณอายุราชการ, การกล่าวคำนิยมขับขานสานความดี, วีดิทัศน์ “เกียรติประจักษ์…รักยืนยง”ประมวลภาพของผู้เกษียณอายุราชการจากอดีตสู่ปัจจุบัน ในบทเพลงใช้แทนความคิดถึง, “คติพจนา” แบ่งปันคติที่ดีจากพี่สู่น้อง โดยบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปิดท้ายด้วย “เกียรติกำนัล” มอบของที่ระลึกจากคณะฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตในพิธีดังกล่าวกว่า 180 คน

ประมวลภาพเพิ่มเติม http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1650

Number of View :213

Comments

comments